Skip to main content Skip to select a letter menu

French Index

 French

C - c

c'est sûr koyi
ça
cacahouète màràbàràtiga
cacahouète tìga
cacher dògo
cacher sùtùra
cache-sexe kɔkolo
cachette sùtùra
cadavre sǔ
cadavre d'animal jufa
cadeau sàma
cadet dɔgɔ
cadette dɔgɔ
cafteur naafigi
caïlcédrat jala
caillou gɔngɔrɔ
caillou kabakùru
calculation jàtèminɛ
calebasse bàra
calebasse filen
calmer suma
cambrioler sònya
camion mɔbili
camp daga
canard tɔnkɔnɔ
canarie dàga
canne tàngara
canton kàfo
caoutchouc mana
capacité se
capacité seko
capote fugala
caprin bǎ
captif jɔ̌n
car barì
car bawò
car kàtugu
car sabu
caractère kati
caractère jogo
caractère sɔ̌n
carie sùmu
carpe tɛbɛn
case bon
case bùgu
case so
caserne daga
casquette fugala
casser cǐ
casser kari
casser kari
casser tiɲɛ
casserole dàga
castré mɔnɛ
catégorie sugu
cause kǔn
cause sababu
causer bàro
causer bàro kɛ
causerie bàro
causerie masala
cavalier sòtigi
câble nɛ̀gɛ̀juru
ce ǐn
ce nǐn
ceci ǐn
ceci nǐn
ceci
Ceiba pentandra bànan
cela ǐn
cela nǐn
cela
célibataire gana
celles nìnnu
celles nùnu
cendre bùgùri
cendres bùgùrìjɛ
cent kɛ̀mɛ
centre de santé dɔ̀kɔ̀tɔ̀rɔ̀so
cercle kòori
certainement
certainement dɛrɛ
certes
ces nìnnu
ces nùnu
cesser dabìla
ceux nìnnu
ceux nùnu
célébration seli
célibataire kamalen
célibataire npògòtigi
célibataire sungurun
cérémonie de mariage furusiri
cértificat de naissance wolosɛbɛn
chacun bɛɛ
chacune bɛɛ
chair bǔ
chair sògòbu
chaise sìgìlan
chaleur fùnteni
chaleur gònìya
chambre bon
chambre nuptiale kɔɲɔso
chameau ɲɔ̀gɔ̀mɛ
champ fòro
chance gàrìjɛgɛ
chance kùnnàdiya
changement yɛ̀lɛ̀màni
changer fàlen
changer yɛ̀lɛ̀ma
chanson dɔ̀nkili
chanter dɔ̀nkili da
chanter les louanges jàmu
chapeau fugala
chaque bɛɛ
chaque o
charbon fìnfin
charbon de bois fìnfin
charette wòtoro
charge dòni
charge kàlìfa
charger ɲu
charier dakɔrɔbɔ
charier dalabɔ
charme sara
chasse dònsòya
chasser gɛn
chasseur dònso
chat jàkuma
chaud fùnteni
chaud gǎn
chaud gòni
chaud kalan
chauffer gǎn
chauffer gǎn
chauffer gònìya
chauffer kalaya
chauffer kalaya
chaume kàràta
chaussures pɛtu
chaussures sàmara
chauve-souris tònso
châtré mɔnɛ
chef dùgùtigi
chef ɲɛmɔgɔ
chef de famille sotigi
chemin sira
chemise dùlɔ̀ki
chenille tùmu
cher gɛ̀lɛn
chercher yaala
chercher ɲini
chercher ɲini
cheval sǒ
chevelure kùnsigi
cheveu sii
cheveux kùnsigi
cheveux kǔn
cheville sènkuru
chez bara
chez fɛ̌
chez soi so
chèvre bǎ
chéri(e) jàràbi
chicot gùngurun
chien wùlu
chier bǒ kɛ
chiffre jàtèden
choisir sugandi
chômage baarantanya
chômeur baarantan
choquer [qqn] bàla [m] la
chose fɛn
chose fɛnkɛ
chose incroyable kabako
chuchoter ŋùnùŋunu
ciel kàba
ciel san
ciel sankolo
cil ɲɛkɔrɔsi
cimitière kaburudon
cinq duuru
cinq CFA dalasi
cinq CFA dɔrɔmɛ
cinquante biduuru
circoncire boloko
circoncision sòli
circonstance sababu
citron lèmuru
citron vert lèmuru
citron vert lèmùrùkumu
clair
clairière kɛnɛ
claquement tɛgɛrɛ
clareté
clareté jɛya
clémence màkari
clitoris bìyɛ̀kisɛ
clitoris kere
cochon lɛ̌
co-épouse sìnàmuso
coeur dùsu
coeur dùsùkun
coeur nisɔn
cœur sɔ̌n
cogner sɔ̀rɔ
coin nɔ̀ngɔn
coin seleke
coin yɔrɔ
coïncider bɛ̌n
colère dimi
colère vengeresse mɔnɛ
collègue baarakɛɲɔgɔn
coller nɔrɔ
colline de termite tǒn
colline, montagne kùlu
colonne vertébrale kɔkolo
combat bìlen
combat kɛ̀lɛ
combattre kɛ̀lɛ
combien jòli
comme i ko
comme i ko
comme i n'à fɔ
comme iko
commencer dabɔ
commencer damìnɛ
commencer par fɔlɔ
comment dǐ
commerçant jàgòkɛ̀la
commerçant jùla
commerce jàgo
commission ci
compagnon de travail baarakɛɲɔgɔn
compassion hinɛ
compassion màkari
complètement mùmɛ
complètement pewu
compléter ...la
compléter dafa
comportement sɔ̌n
comprendre fàamu
comprendre fàamùya
comprendre mɛn
compréhension fàamùya
comprimé furakisɛ
compter jàte
compter sur da
compter sur sinsin
concession du
conclure laban
condiment nafɛn
condoléances fòli
conduire bòli
conduite balo
conduite bòli
conduite sɔ̌n
confier kàlìfa
confisquer cɛ̌
conflit kɛ̀lɛ
conjuguer tɛrɛmɛ
connaître dɔn
conseiller laadi
considérable bèlèbele
considérable bèlèbèlèba
considération gàsi
considération kàràma
considérer jàte
consistant girin
consistant girinman
consommer dun
constipation kɔnɔja
construire dilan
construire lɔ̌
conte maana
conte nsàna
conte nsiirin
conte tariku
contenant sphérique bàra
content dùsu ka di / diya
continuellement fururu
continuer X bɛ to kà...
contredire sɔ̀sɔ
contribution bolomafara
convenir à bɛ̌n
conversation bàro
convertir [X] kɛ [Y] ye
copain kamalen
copain teri
copine sungurun
coq dòndo
Coran kùranɛ
corbeille sègi
corde jùru
cordon gèse
coriace fàsa
corne gɔn
corps fàri
corps fàrìkolo
correctement
correspondance bàtàki
corvée dègun
cotisation bolomafara
coton kɔɔri
cou kan
coucher da
coucher (avec/ensemble) jɛ̌n
coucher avec jùkɛ
coucher du soleil tìlèbin
coude kàmànkun
coude nɔ̀ngɔn
coude nɔ̀ngɔ̀nkuru
coudre kala
couleur ɲɛ
coup ɲɛ
coupe-coupe bèse
couper cǐ
couper tìgɛ
cour de la concession dukɛnɛ
courage farinya
courageux farin
courageux farinman
courageux kìsɛ
courber jɛ̀ngɛ
courge jě
courir bòli
course bòli
course ci
court sùrùnman
couscous bàsi
cousin à plaisanterie sènànkun
couteau mùru
coûter
coûter
couture kalali
couverture foroko
coûtume làada
côte galaka
côtes galaka
côté fǎn
côté kɛ̀rɛ
côté ɲɛ
cracher tu
craindre siran
crapaud tɔ̀ri
crâne kùnkolo
crépir bàri
creuser sěn
creuser sògi
creux des reins sòlo
crédit jùru
créer da
crépir mǔ
crétin nalonma
crier kule
crier pɛrɛn
crier wɔ̀yɔ
cris wɔ̀yɔ
critiquer kɔrɔfɔ
crochet dolen
crocodile bàma
croire bìsigi
croire da
croire lìmànìya
croyance lìmànìya
cruaté farinya
cruauté juguya
cruel farin
cruel jugu
cruel juguman
cuire mɔ̌n
cuire wòlo
cuisine gàbugu
cuisine gǎ
cuisine tobili
cuisiner kà gǎ ̀ kɛ
cuisiner tobi
cuisse woro
cul jùkunan
cul jǔ
culpabilité hàkɛ
cultivateur sɛ̀nɛ̀kɛ̀la
cultiver sɛ̀nɛ
culture sùman
culture agricole sɛ̀nɛ
cure dent gɛsɛ
cuvette tasa
cycle du marché dɔgɔkun

Search the Dictionary

Language: