Skip to main content Skip to select a letter menu

Bambara/Dioula Dictionary

 Manding (Bambara/Jula)

N - n

n   pro. I; je. Variant: ne ̀ Emphatic.

na1   pp. See: la Formal post-position.

na2   n. sauce; sauce. Variant: nan Jula.

na3   mp. certain future; marque prédicative du futur cértain. Variant: nà.

na4    See: ma mom.

-na1    See: -ra Jula progressive marker.

-na2    See: -ra intransitive perfect marker.

-na3   suff. See: -la permanent agent marker.

-na4    See: -la place or area marker.

-na5   suff. See: -la5 mental activity marker.

-na6    See: -la6 quantity marker.

nà   mp. See: na certain future marker.

nǎ   vi. come; venir.

nà ni...ye   bring; amener, apporter. Nà ni ji ̀ ye! Amène l'eau!

naafigi   n. telltale, snitch, troublemaker; mouchard, cafteur. Variant: nafigi.

naafigiya   n. tell-tales.

naani   four; quatre.

nàare   n. butter; beurre. Variant: nàre; nàarɛ.

nàámu   interj. response when one hear one's named called; réponse quand quelqu'un vous interpelle par nom.

nàfa   n. usefulness, utility; utilité, intérêt. Fɛn ̀ ìn, à nàfa ̀ ka ca! This thing is really useful!

nàfàlo   n. goods, wealth; biens, richesse.

nàfàlòtigi   n. rich person; personne riche.

nàfàma   adj. useful, beneficial, interesting; utile, bénéfique, avantageux, intéressant.

nàfàntan   adj. useless; inutile.

nafɛn   n. condiment, vegetable; condiment, légume. Variant: nafen.

nafigi    See: naafigi troublemaker.

nàfolo   n. good; richesse, bien.

nàgàsi   vi. decline, waste away, fall into misery; décliner.

vt. squander, eliminate, destroy; éliminer.

naji   n. soup, sauce; soupe, sauce, bouillon.

nàkan   n. destiny; destin. Syn: dakan.

nakɔ   n. garden, nursery; jardin, pépinière. Variant: nankɔ.

nalon   vq. stupid; stupide.

nalonma   adj. stupid; stupide.

n. idiot, retard; idiot, imbécile, débile, crétin, sot.

-nama    See: -lama "appearance of" marker.

namara    See: nanbara deception ; deceive.

nàmàsa   n. banana; banane. Syn: bàrànda Jula.

nan   Usage: Jula See: na sauce.

-nan1    See: -lan instrument marker.

-nan2   suff. ordinal number suffix (e.g., "-nd" or "-th" in "second", "third, "thirtieth", etc); suffixe des numéraux ordinaux. filanan second. deuxième. kɛmɛnan hundredth. centième. Jolinan? The howmanyeth? Lequelième ?

nànàye   n. mint; menthe.

nanbara   n. cheating, trickery, deception, fraud; fraude, tricherie, déception. Variant: namara.

nanbara   vt. trick, dupe, deceive; duper, tromper. Variant: namara.

nankɔ    See: nakɔ garden.

nànsara   n. Westerner, white person, French person; personne occidentale, blanche. Syn: tùbàbu.

-nata   suff. See: -la5 mental activity.

-nàta   next; prochain, suivant. Syn: wɛrɛ.

ǹba   male response in greetings; réponse masculine aux salutations. Cpart: ǹse.

nbànji    See: bànji Palm wine.

nburu   n. bread; pain. See: buru.

-nci   suff.

ncinin   adj. little, small; petit. See: fitinin.

ncɔ̀gɔn    See: cɔ̀gɔn sweet groundnut.

ne ̀   pro. Variant: nne Orthographic variant in BF. See: n I.

nège   n. desire, want, passion, longing; désir, envie.

-nen   suff. See: -len resultative suffix.

nèni   vt. insult, curse; insulter, maudire. Variant: nɛ̀ni.

nènìli   n. insult; insulte.

nɛɛmu   vt. lick.

nɛ̀gɛ   n. iron; fer.

nɛ̀gɛ̀juru   n. cable, wire, phone line; câble, fil.

nɛ̀gɛ̀jùrùso   n. post office; la poste.

nɛgɛn   vt. trick, con, pander to, butter up, pull a fast one on; tromper, duper, baratiner, flatter.

nɛ̀gɛ̀so   n. bike, bicycle; vélo, bicyclette. N bɛ se kà i ka nɛ̀gɛ̀so ̀ bòli wà? Can I ride your bike?

nɛmu   vt. lick; lécher.

nɛ̌n   n. tongue; langue (de la bouche).

nɛnɛ1   n. cold; froid.

nɛnɛ bɛ    Nɛnɛ ̀ bɛ! It's cold!

nɛnɛ bɛ...la    Nɛnɛ ̀ bɛ n na dɛ! I'm really cold!

nɛnɛ2   vt. taste; goûter.

nɛnɛkili   vi. 1 • breath; respirer.

2 • rest, "take a breather"; se reposer. Variant: nɛnɛkiri; ninakiri.

nɛ̀ni    See: nèni insult.

nɛ̀rɛ   n. nere plant; la plante " nèrè".

nɛ̀rɛ̀mugu   n. nere powder; poudre de nèrè.

nɛ̀rɛ̀mùgùman   yellow; jaune. Variant: nɛ̀rɛmùgùlàman.

ngomi   n. dew; rosée. Variant: gomiji Jula.

ngɔ̌n    See: gɔ̌n baboon.

ngɔ̀ɔnɔ   Variant: ngɔ̀nɔ. See: gɔ̀ɔnɔ throat.

ni1   conj. 1 • when; quand. Ni Adama nàna, an bɛ taa. When Adama comes, we go.

2 • if; si. Ni b'à fɛ, i ka à fɔ dɔrɔn! If you want it, just say it!

ni2   conj. 1 • and; et.

2 • with; avec. Variant: àni.

...ye   with.

ni3   n. life, soul, spirit; vie, esprit, âme. See: nisɔn.

-ni   suff. See: -li nominalisation marker.

nǐ1   vt. offer, grant, share; offrir, accorder.

nìni   offer; offre.

nìlìfɛn   

nǐ2   n. share, portion; portion, part.

nimisa1   n. regret, remorse; regret, remords.

nimisa2   vi. regret, be remorseful; regretter.

nìmɔgɔ   n. younger sibling in-law; catégorie de parents par alliance, pour la femme : cadets et cadettes de son mari, pour l'homme : cadets et cadettes de sa femme.

nìmɔ̀gɔ̀kɛ   n. brother-in-law; mari d'une soeur aînée, frère cadet du mari.

nìmɔ̀gɔ̀muso   n. sister-in-law; soeur cadette de l'épouse, épouse du frère aîné.

-nin1    See: -len resultative suffix (Jula).

-nin2   suff. diminutive suffix; suffixe diminutif. Ant: -ba; Adj: fitinin; VQ: dɔgɔ.

nǐn   dem. this, that; ce, ceci, cela. Variant: ǐn; nìnnu; nùnu.

nìnnu   dem. ces, ceux, celles. Variant: nùnu.

ninyɔrɔ   Usage: Jula See: niyɔrɔ portion ; share.

nisɔn   n. 1 • heart; coeur.

2 • mood; humeur. dùsu:  diya / ka di happy. goya / ka go unhappy; sad.

nisɔndiya1   n. happiness, pleasure, joy, fun; bonheur, plaisir, joie.

nisɔndiya2   vi. be happy; être content.

vt. make happy; rendre heureux.

nisɔngoya1   v. sadden; attrister.

nisɔngoya2   n. sadness; tristesse.

nisɔngɔ2   n. tax, levy; impôt. Variant: disɔngɔ; ninsɔngɔ.

niyɔrɔ   n. share, portion; portion, part. Variant: ninyɔrɔ Jula.

nkà   conj. but; mais. Variant: ngà.

nkàlon    See: gàlon lie.

nkɔ̀nin    See: gɔ̀nin lute-guitar.

nkɔ̀yɔ    See: gɔ̀yɔ African eggplant.

nɔ̌   n. trace, place, spot; trace, empreinte.

nɔgɔ   vq. dirty; sale, gluant, visqueux, glissant. Adj: nɔgɔ; V/N: nɔgɔya.

nɔgɔ   vt/vi. dirty, soil; salir.

nɔgɔ   n. 1 • rubbish, trash, dirtiness; poubelle, saleté.

2 • fertilizer, manure; engrais.

nɔ̀gɔ   vq/adj. 1 • easy, simple; facile.

2 • cheap. Adj: nɔ̀gɔ̀man; V/N: nɔ̀gɔ̀ya. Variant: nɔ̀gɔn.

nɔ̀gɔ̀ya   vi. ease, get easier, get better; soulager.

vt. ease; soulager, amélieror. See: nɔ̀gɔ.

nɔ̀kànda   adj. successor, one that follows; suivant, successeur.

nɔn   vt. lick; lécher.

nɔ̌na   'in place of' something; 'à la place de' quelque chose.

nɔ̀ngɔn   n. 1 • elbow; coude.

2 • angle, corner; angle, coin. Syn: seleke. Variant: nɔ̀nkɔn.

nɔ̀ngɔ̀nkuru   n. elbow; coude.

nɔni    See: nɔɔni mix.

nɔnɔ   n. milk; lait.

nɔnɔkumu   n. curdled milk, sour milk; lait caillé.

nɔɔni   vt. mix, knead, dilute; mélanger, malaxer, diluer. Variant: nɔni.

nɔrɔ   vt. 1 • glue, solder, weld, fuse, stick; coller, fusionner, souder.

2 • plug; boucher.

3 • insist; insister.

npògòtigi   n. 1 • girl, young woman; fille, jeune femme.

2 • single woman, bachelorette; célibataire.

nsaamɛ    See: zaamɛ riz gras.

nsàban   n. type of vine and its fruit; sorte de liane et son fruit. Saba senegalensis. Variant: zàban; sàban.

nsàna   n. proverb, saying, story, tale, riddle; proverbe, histoire, conte, devinette. Sim: nsiirin tale; ntàlen riddle. Usage: This term (and related ones) for a type of "oral literature" has a range of variable meanings that depend on the person and region. Variant: zàna.

nsara    See: nsɛrɛ watermelon.

ǹse   female response to greetings; réponse féminine aux salutations. Cpart: ǹba.

nsɛrɛ   watermelon; pastèque. Variant: zɛrɛ; nsara.

nsiirin   n. tale, story; conte. Sim: nsàna. Variant: ziirin; siirin.

nsiirin da   raconter une fable; dire un conte; dire un conte.

nsìra    See: sìra Baobab.

nson    See: son rust.

nsǒn    See: sǒn thief.

ntàlen    See: tàlen riddle.

ntamàro    See: ntamàro date (fruit).

-ntan   suff. without; sans.

ntɛbɛn    See: tɛbɛn Carp fish.

ntɛ̀nɛ   n. Monday; lundi. Variant: tɛ̀nɛ.

ntɛ̌ntɛ̌n   n. riddle; devinette. Sim: ntàlen. Variant: tɛ̌ntɛ̌n.

ntòla   n. 1 • ball, sphere; balle, sphère.

2 • soccer ball; ballon (de football).

3 • soccer, football; football. Syn: bàlon. Variant: tòla.

ntomi    See: tomi tamarind.

ntònso1    See: tònso bat.

ntònso2    See: tònso2 placenta.

ntɔ̌n    See: tɔ̌n cricket.

ntɔ̀ri    See: tɔ̀ri toad.

ntura    See: tura bull.

ntàlen   n. spider; araignée.

ntùmu    See: tùmu caterpillar.

nu    See: nun nose.

nùgu   vq. slippery, slick; lisse, glissant. Adj: nùgùman; V/N: nùgùya.

nùgu   n. intestines; intestins. Variant: nògo.

nùgùma   n. gourmand, have a sweet tooth, greedy; gourmand.

numan   left; gauche, à gauche. À bènna k'à numansen kari Il est tombé et s'est cassé le pied gauche.

numanbolo   n. left; gauche. Variant: numabolo.

nùmu   n. blacksmith; forgeron.

nun   n. nose; nez. Variant: nu.

nun(na)    kà go

nunna    See: nu nose.

nunnango   adj.

nùnu   dem. these, those; ces, ceux, celles. Variant: nìnnu. See: nǐn.

nwusu   vt. 1 • smoke; fumer, enfumer, boucaner, embaumer.

2 • perfume with smoke; parfumer avec de l'encens.

Search the Dictionary

Language:

Tip  Use e for e/ɛ, o for o/ɔ, ny for ɲ, and ng for ŋ