Skip to main content Skip to select a letter menu

French Index

 French

N - n

n
n'est pas
naître bange
naître wolo
natte dɛ̀bɛn
ne plus bilen
nerf fàsa
nettoyer
nettoyer jɛya
nettoyer saniya
neuf kɔ̀nɔ̀ntɔn
Néverdier àlìjìnɛ̀yiri
neveu denkɛ
nez nun
néanmoins ò bɛɛ ni à ta
nécessité waajibi
négligent bolomanjugu
négligent [k] bolo ka jugu
nid ɲàga
nièce denmuso
niveau hakɛ
noble hɔrɔn
noblesse hɔrɔnya
noce kɔɲɔ
noeud kùru
noir dìbi
noir fǐn
noir fǐn
noircir fǐn
noix de cajou somo
nom tɔgɔ
nom de famille jàmu
nombre jàtèden
nombre de yirika
nombreux ca
nombril bàra
non àyi
non ɔn-ɔ̀n
non plus fana
non-éduqué kùnfin
non-mûr gèren
nord kɛ̀ɲɛ̀ka
nord sahɛli
nos an
nos anw
nostalgie ɲɛnafin
noter sɛbɛn
notifier suda
notre an
notre anw
nourrir balo
nourriture balo
nourriture dumuni
nous an
nous anw
nouveau kura
nouvel an sànyɛlɛma
nouvelles kìbàrùya
noyau kìsɛ
noyau kolo
nôte ta
nu lankolon
nuage kàbàfin
nuage sanfin
nuage sankaba
nuage sankolo
nuage de poussière fɔ̀lɔ̀kɔ
nuages kàba
nuages sanfin
nuit su

Search the Dictionary

Language: