Skip to main content Skip to select a letter menu

French Index

 French

R - r

raccourcir sùrùnya
race si
race siya
racine dili
raconter lakàli
raconter une histoire nsiirin da
rafler cɛ̌
rafraichir sumaya
raison jo
raison kǔn
raison sababu
ralentir suma
ralentir sumaya
ramadan sunkalo
Ramadan selidennin
ramasser cɛ̌
ramasser tɔ̀mɔ
ramener un cadeau sàma
ramper fòfo
ramper ŋunuma
rancoeur dimi
rancoeur mɔnɛ
rapide bololateli
rapide gǎn
rapide gòni
rapide teli
rapidement joona
rapidité teliya
rapiécer bàri
rapport sexuel jɛ̌n
rare dɔgɔ
rareté dɔgɔya
raser di
rassembler kàfo
rassembler kàfo
rassembler lajɛ̌
rat tòto
rater
rater fɔ [m.] kɔ
reçevoir un étranger jǎ
recherche kàlan
recommander laadi
récompense divine bàràji
reconaissance fòli
recouvrir biri
recouvrir datugu
reculer sokɔ
redresser tilen
refaire sègin
refroidir suma
refroidir sumaya
refus bǎn
refuser bǎn
refuser jɛ̌
regard filɛli
regard gàsi
regarder filɛ
regarder lajɛ
région màra
regret nimisa
regretter nimisa
regrouper jɛ̌n
rejet bǎn
relation sexuelle jùkɛ̀li
religion diinɛ
remarquer lasaa
remerciements fòli
remercier fǒ
remercier [qqn] barìka da [m.] ye
remords nimisa
remplir fa
rencontre ɲɔgɔnye
rendre sègin
rendre à ...mǎ
rendre bien ɲɛ̌
rendre cher gɛ̀lɛ̀ya
rendre courageux farinya
rendre dégoûtant goya
rendre difficile goya
rendre difficile gɛ̀lɛ̀ya
rendre doux diya
rendre dur fàsa
rendre heureux nisɔndiya
rendre léger fiyɛnya
rendre lourd girinya
rendre maigre fàsa
rendre malade bàna
rendre noir fǐn
rendre piquant farinya
rendre profond dùnya
rendre sevère farinya
rendre stupide lagalaga
rendre visite à
rendre visite à [qqn] bɔ [m] ye
renforcer sàbàti
renforcer yiriwa
renommé dànbe
rentrer sokɔ
rentrer dedans kun
renverser yɛ̀lɛ̀ma
réparer labɛ̌n
repas fàna
repas du soir surɔfana
reporter bìla
repos làfiya
reprocher kɔrɔfɔ
respect bònya
respect kàràma
respecter bàto
respecter bònya
respecter labàto
respirer nɛnɛkili
responsable -tigi
ressembler à [qqch] bɔ [f] fɛ̌
ressusciter kunu
ressusciter lakunu
reste tɔ̌
rester to
restituer sègin
restituer à ...mǎ
retarder sumaya
retirer bɔ̀si
retourner munu
retourner sègin
retourner sokɔ
retourner sɔ̀kɔ
retourner yɛ̀lɛ̀ma
retrousser la peau boso
réveiller lakunu
révéler bange
revenir sègin
revenir sokɔ
revenir sɔ̀kɔ
règle sàrìya
règles kòli
règne fànga
récent kɔ́sa
récipient pàlan
récit maana
récit masala
récit tariku
récolte sùman
récreation tulon
récreation ɲɛnajɛ
réctifier tilen
réduire dɔgɔya
réduire le prix dɔ bɔ [f] sɔ̀ngɔ la
réfléchir tàasi
réfléxion hakili
régler ɲɛnabɔ
régler ɲɛ̌
rémission yàfa
réparer dilan
réparer lalaga
réparer ɲɛ̌
répondre jaabi
répondre kanto
répondre lamìnɛ
réponse jaabi
réponse quand quelqu'un vous interpelle par nom nàámu
réserver bìla
réserver mǎmìnɛ
rétrécir dɔgɔya
réunion tɔnsigi
réunion ɲɔgɔnye
réunir lajɛ̌
révéler kofɔ
rêve sìko
rêve sùgo
rêver sùgo
rhume mura
richesse nàfàlo
richesse nàfolo
rien foyi
rire yɛlɛ
rire yɛlɛ
rire avec [qqn] yɛlɛ [m] fɛ̌
rire de [qqn] yɛlɛ [m] la
rire de [X] yɛlɛ bɔ [X] la
risque fàràti
rival fàden
rivalité sìnàya
rivière ba
riz kini
riz màlo
riz gras zaamɛ
rizière
roche fara
roi mànsa
roi màsa
ronfler gɔ̀rɔ̀ntɔ
ronier sèbe
rosée ngomi
rouge bìlen
rouge bìlen
rouge bìlènman
rougir bìlen
rouille son
rouille tangara
rouler meleke
route sira
rôtir jiran
ruche ŋunu
rue sira
ruisseau kɔ̌
ruse dàbàli
ruse fɛ̀ɛrɛ
rusé kègun

Search the Dictionary

Language: