Skip to main content Skip to select a letter menu

French Index

 French

H - h

habile bololateli
habile en ...la
habiller fɛɛrɛbɔ
habit fìni
habiter sìgi
habits à l'occasion yuguyugu
hache jele
hamac jɔ̌
hameau bùgu
hameau togoda
hameçon dolen
hanche sòro
hanche tɔ̀gɔ
handicapé dɛsɛbagatɔ
hangar ga
harmonie bɛ̌n
hein han
hémorroïde kǒkǒ
henné jàbi
herbe bin
herbe fraîche binkɛnɛ
heure tùma
heure waati
heureux dùsu ka di / diya
heurter tǔ
héberger jǎ
héricots sɔ̀sɔ
héritage cɛn
hésiter yiranyiran
hier kunùn
hier soir su rɔ
hippopotame màli
histoire maana
histoire nsàna
histoire tariku
hivernage sàmìya
homme cɛ̌
homme -kɛ
homme màá
homme mɔ̀gɔ
homme âgé cɛ̀kɔ̀rɔ̀ba
homme brave cɛ̀farin
homme célibataire cɛ̀gana
homme courageux cɛ̀farin
homme libre hɔrɔn
homme résistant cɛ̀farin
homme vaillant cɛ̀farin
honnêteté hɔrɔnya
honneur dànbe
honorer tànu
honte màlo
houe dàba
hôpital dɔ̀kɔ̀tɔ̀rɔ̀so
hôte jàtigi
huile tulu
huit seegin
huit segin
humanité mɔ̀gɔ̀ya
humeur dùsu
humeur nisɔn
humiliation fiyɛnya
humilier fiyɛnya
humilité màlo
hutte bùgu
hutte togo
hyène suruku
hygiène saniya

Search the Dictionary

Language: