Skip to main content Skip to select a letter menu

French Index

 French

T - t

ta e
tabac sara
tabac sira
Tabaski seliba
table tàbàli
tabou hàràmu
tabou tàna
tabouret kurun
tactile bololateli
tactile [k] bolo(la) ka teli
taille bònya
taille
talisman sɛbɛn
tamarind tomi
tamis tɛ̀mɛ
tamiser tɛntɛn
taper gòsi
taquiner dakɔrɔbɔ
taquiner dalabɔ
tarder mɛɛn
tas sara
tas tǒn
taure tura
tchip surun
tchip suruntu
tchiper suruntu
tchiper suruntu
tempêter jama
temps tùma
temps waati
tendon fàsa
tendre jijǎ
tenu fìni
terminer ...la
terminer ban
terminer laban
terminer sǎ
terminer tila
termite bagabaga
terre dùgu
terre dùgùkolo
tête kùnkolo
témoin seere
tête kǔn
têtu dalagɛlɛn
thé te
théière bàrada
thieb zaamɛ
thiep zaamɛ
tibia gɛ̀nɛ̀nkala
tien ta
tiens hɔn
tige sun
timidité màlo
tirer bon
tirer kà mugu ̀ ci
tirer sàma
tirer vers soi tùfa
tisser da
tisser dan
tissu bagi
tissu fìni
toit tufa
tombe kaburu
tombe sùtùra
tombeau kaburu
tombeau sɛ̀lɛ
tomber bǐn
tomber pòròkòto
tomber amoureux jàràbi
tomber en panne tiɲɛ
tomber sur cun
ton e
ton, ta, tes i
tonnerre sanpɛrɛn
torchon finikolon
tort jàlàki
tôt joona
total hakɛ
total mùmɛ
totem tàna
toucher màga
toucher sɔ̀rɔ
toujours abada
tourner fara
tourner munu
tourner en ridicule lagɔ̀si
tourner vers le haut jan
tous bɛɛ
tous kuuru
tousser sɔ̀gɔ̀sɔgɔ
tout bɛɛ
tout kuuru
tout o
tout à fait yɛ̀rɛ'
tout à fait jaati
tout de suite sisàn-sisàn
tout le temps tùma bɛɛ
toute bɛɛ
toutes bɛɛ
toux sɔ̀gɔ̀sɔgɔ
tô tǒ
trace nɔ̌
tradition làada
traduire yɛ̀lɛ̀ma
trahir jànfa
trahison jànfa
traire bisi
traite jàgo
traîner sàma
traîner yaala
tranquilité hɛɛrɛ
tranquilité làfiya
tranquilité suma
transaction fèere
transformer yɛ̀lɛ̀ma
transformer [X] kɛ [Y] ye
transformer [qqch/qqn] en [qqch] [f/m] yɛ̀lɛ̀ma ka kɛ [f] ye
transpiration wɔ̀si
transpiration wɔ̀sìji
transpirer wɔ̀si
travail baara
travail tǐn
travail agricole ci
travailler baara
travailler baara kɛ
travailleur baarakɛla
travailleur kìsɛ
travaux champêtres sɛ̀nɛ
traverser tìgɛ
trembler yɛrɛyɛrɛ
tremper su
tremper ɲigin
trente bisàba
très
très haali
tresser dan
tresser digi
trébucher pòròkòto
trébucher talon
tricherie nanbara
trier woloma
tristesse nisɔngoya
trois sàba
troisième sabanan
tromper nanbara
tromper nɛgɛn
tronc sun
trop kojugu
trop cher barika
trou dìngɛ
trou wǒ
trouble tɔɔrɔ
troubler dùuru
troupeau kulu
truc fɛn
truc fɛnkɛ
tu e
tu i
tuberculose sɔ̀gɔ̀sɔ̀gɔ̀jɛ
tuer fàga
turban mùsɔrɔ

Search the Dictionary

Language: