Skip to main content Skip to select a letter menu

Bambara/Dioula Dictionary

 Manding (Bambara/Jula)

K - k

ka1   mp. predicate marker for qualitative verbs; marque prédicative des verbes qualitatifs. I ka kɛnɛ? Are you healthy? Es-tu bien-portant? Ant: man.

ka2   mp. optative (or "subjective") predicate marker; marque optative.

1 • expresses the wish of the speaker ("optative"). Bànà jugu ̀ ka à mìnɛ̀! May a serious illness overcome him!

2 • expresses a non-categorical order (with a second person pronoun). Aw ka dǒn yàn. You all should enter this way. Entrez ici. I ka n dɛ̀mɛ̀! You must help me! Tu dois m'aider! I ka taa! You should go! Que tu partes!

3 • expresses an indirect order (with a third person pronoun). À ka nǎ yàn! He should come here! (as in, "Have him cover here! I need to see him.")

4 • expresses an exhortation (with the first person plural pronoun an). An ka taa! Let's go! On y va! Ant: kàna.

ka3   pp. alienable possessive marker; marque de la possession aliénable. Usage: Generally for relationships of possession that are considered transient (most typically, but not exclusively, this means things other than family members and body parts). N ka nɛ̀gɛ̀so ̀ dòn. It's my bike. C'est mon vélo. À ka dùgu ̀ His/her town/village. Sa ville/village. Emph: ta.

-ka   suff. 'resident of' suffix; suffixe 'habitant de'. Bamakɔka person from Bamako; "Bamakois". Bamakois. Amerikika American; a person from America. Américain(e). I ye yɔrɔ-jumɛn-ka ̀ ye? Where you are from? (lit. "You are a which-placer?") Variant: -kan Jula.

kà   inf. infinitive marker for verbs; marque de l'infinitif. kà taa to go. aller. Ka yaala, o ka di. To wander is pleasant. Flâner, c'est sympa. N bɛ se ka jùlàkan ̀ fɔ. I can speak Jula. Je peux parler dioula.

1 • and; et. À furula kà taga Abidjan. She got married and went to Abidjan.

2 • to; in order to; pour. À taara Bouaké k'à bamuso ̀ ye. He went to Abidjan to see his mom. Il est allé à Bouaké pour voir sa mère.

X bɛ kà Y   progressive construction ("X is Y-ing" or "X is doing Y"); progressive construction signifying that "X is Y-ing" or "X is doing Y". N bɛ kà taa sugu ̀ la. I am going to the market.

kaadɔ   n. Dogon ethnic group, Dogon; ethnie dogon. Syn: dɔgɔn. Usage: potentially pejorative

kaafiri   n. 1 • infidel, heathen; infidel.

2 • pagan; païen. Usage: Pejorative Variant: kafiri.

kàari   n. phlegm, spit, loogie; glaire. kà kàari ̀ tu

k'à tu   

kaba1   n. stone; pierre. Syn: kabakùru.

kaba2   vi. s'etonner. N kabala à nàli ̀ la. Je me suis étonné de son arrivée.

kàba1   n. corn; maïs.

kàba2   n. sky, clouds; ciel, nuages.

kàbàfin   cloud; nuage.

kabako   n. surprising, extraordinary, amazing, or astonishing affair; affaire extraordinaire, chose incroyable.

kabakùru   n. rock, pebble, stone; pierre, caillou.

kàban   adv. Morph: kàban. already; déjà. Lit: infinitive finish N y'à kɛ kàban. I already did it. Je l'ai déjà fait. See: ban2 finish, end.

kàbi   prep. since; depuis. Variant: kàbìni.

kàbini   prep. since; depuis. Variant: kàbi.

kàbini sisan   henceforth, from now on. See: kàbi since.

kaburu   n. grave, tomb; tombe, tombeau.

kaburudon   n. cemetery; cimitière. Variant: kaburudo.

kàfo1   n. region, canton, county; canton.

kàfo2   vt. group up, assemble, come together; rassembler, se réunir.

vi. group up, assemble, come together; rassembler, se réunir.

kala   vt. sew; coudre. kà kalali ̀ kɛ sew. Variant: kalan Jula.

kàla1   n. 1 • stick, twig; bâton.

2 • handle; poignée, manche.

...mǎ   informed of, aware of, in the know; être au courant de.

kàla2   ? erreur à enlever?

kalali   n. sewing; couture.

kalan   vq. hot, warm; chaud. Syn: gǎn, gòni; Adj: kalanman; V/N: kalanya.

kalan   Usage: Jula See: kala sew.

kàlan1   n. studies, studying, reading; études, recherche, lecture. kà kàlan ̀ kɛ study, read.

kàlan2   vt. 1 • read; lire. An ka gafe ̀ dɔ kalan! Let's read a book! Lisons un livre!

2 • study; étudier. I ye bamanankan kalan yanni kà se yàn? Did you study Bambara before arriving here? As-tu étudié le bambara avant d'arriver ici?

3 • teach; enseigner, apprendre. Jɔ̀n y'i kàlàn? Who tought you?

kàlànba   n. female teacher; enseignante.

kàlànbali   adj. uneducated, illiterate; illettré, analphabète.

kàlànden   n. student, pupil; étudiant, élève.

kàlànfa   n. male teacher or professor; enseignant, professeur.

kàlànso   n. school house, school; école.

kalaya   1 • vt. heat, heat up; chauffer.

2 • vi. get hot, heat up; chauffer.

3 • vi. hurry; se dépêcher. Variant: kalanya.

kàle   Usage: Jula See: kàli swear.

kàli   vr. 1 • swear, make an oath; jurer.

2 • bet.

...la/kǎn   swear on, make a bet on; parier. Variant: kale; kalen Jula.

kàlìfa1   vt. entrust, consign; confier.

...la/mǎ   entrust to, consign to.

kàlìfa2   n. custody, care, keeping, protection; garde, charge, protéction.

kalo   n. 1 • moon; lune.

2 • month; mois.

kalodibi   

kaloyeelen   moonlight.

kàlon   n. lie; mensonge. Variant: gàlon Jula; nkàlon; ngàlon.

kamǎ   ppc. for, because of (with the nuance of the action being for the benefit of or with an eye to the person or thing in question); pour, pour la bénéfice de. Ù y'à kɛ wari ̀kanmà. They did it for money. Sim: kosɔ̌n. Variant: kanmǎ.

kamalen   n. 1 • bachelor; célibataire.

2 • young man; jeune homme.

3 • boyfriend, lover; copain, amant. Variant: kanbele.

kamalenba   n. playboy, player; play-boy.

kàman   n. 1 • shoulder; épaule.

2 • wing; aile. Variant: gàman Jula.

kàmànkɔ̀rɔ̀la   n. armpit; aisselle.

kàmànkun   n. elbow; coude.

kàmi   n. Guinea Fowl bird; pintade.

kan1   n. 1 • throat, neck, throat, neck; gorge, cou.

2 • language; langue, parler.

3 • voice, sound, voice, sound; voix, son.

pp. on, on top of.

kan2   vq. equal, same; égal.

...ka kan kà...   1 • have to, obliged to. I ka kan kà taa. You have to go.

2 • should, supposed to. Musà ka kan kà nǎ bì. Musa should be coming today.

-kan   Usage: Jula See: -ka marker of being from a place.

kǎn1   ppl. on, on top of, upon; sur, au-dessus de, sur. I b'à kàn? You doing good? (Lit. 'Are you on it?'). Tu vas bien ? (Lit. 'Tu es là-dessus ?').

X bɛ à kǎn kà Y   Auxiliary construction expressing that X is the midst of Y. N bɛ à kǎn kà taa! I'm in the midst of leaving!

kǎn2   vt. cut, scythe (grass); faucher.

kanà   Usage: Jula See: kána prohibitive marker.

kàna   mp. prohibitive marker; marqueur prohibitive. Ant: ka2. Variant: kanà Jula.

kanbele    See: kamalen young man ; bachelor.

kanmǎ    See: kamǎ for, because of.

kanna   ppc. on, upon; sur, dessus.

kanto   vr. retort, answer back, respond, address; répondre, s'adresser.

kànu   vt. love; aimer. Variant: kànun.

kànu   n. love, desire, adoration; amour, désir, adoration. Variant: kànun.

kànubàgànci   n. fan, admirer; admirateur, passionné.

kàràma   n. consideration, respect; considération, respect. Syn: bònya1b. From: Ar.

kàràmɔgɔ   n. 1 • teacher; enseignant.

2 • koranic teacher; maître koranique.

kàràta   n. secco, thatch grass wall; chaume, secco.

kari   n. Sunday; dimanche. Syn: dimansi.

kari2   vi. break; casser, briser. À bɛ kari. It'll break.

vt. break; casser, briser. N b'à kari. I'll break it.

kàri    See: kàrisa someone.

kàrìjakuma   n. 1 • eclipse; éclipse.

2 • type of tree thats leaves are used during an eclipse; arbe dont les baies sont disposées en grappe. Variant: kàrijàkuma.

karikari   n. final offer, breaking price; prix de cession.

kàrisa   n. someone, somebody, such person; quelqu'un, un tel. Variant: kàri.

kasa   n. smell, odor; odeur, senteur, parfum. Syn: suma.

kàsaara   From: Ar. n. 1 • accident, car accident; accident, accident de route.

2 • misfortune, disaster; malheur, désastre. Variant: kàsara.

kasanke   vt. 1 • shroud; envelopper.

2 • bury; enterrer.

kasanke   n. shroud, funeral cloth; linceul, voile d'enterrement.

kàsara   n. accident.

kàsi   vi. cry; pleurer.

kàso   n. jail, prison; prison.

kati   n. character; caractère. À kati ka gɛ̀lɛn Il est obstiné.

katigɛlɛn   n. obstinate, intransigent, uncompromising; obstiné, dur, intransigeant.

kàtugu   conj. because; parce que, car.

kawule   n. end of the rainy season (October-ish); fin de saison des pluies (octobre).

kègun   vq. crafty, clever, cunning; malin, rusé. Adj: kègùnman; V/N: kègùnya. Variant: kèkun; cègu; cèwu Jula.

kèkun    See: kègun.

kelen1   num. 1 • one; un.

2 • same; le même, pareil. À bɛɛ kelen. It's all the same. C'est pareil.

3 • alone, one one's own.

kelen2   adv. already; déjà. - N bɛ taa. - Kelen? - I am going. - Already? - Je pars. - Déjà ?

kèlèya   n. jalousie. Variant: kèlìya.

kènde   n. type of sorghum, "Red Sorghum"; sorgho.

kenìnge   n. type of sorghum, "White Sorghum"; sorgho blanc. Variant: kerìnge.

kere   n. clitoris; clitoris. Syn: byɛ̀kisɛ. Variant: kerekisɛ; kerekete.

1   vt. 1 • make, do; faire, fabriquer. Usage: Often used with a noun to express an intransitive meaning of a verb that typically requires a direct object. I ye mùn kɛ kunùn? What did you do yesterday? Qu'est-ce que tu as fait hier ? An bɛ fòli ̀ kɛ. We greet. (Lit. 'We do greeting'). Nous saluons. Den ̀ tɛ dumuni ̀ kɛ. The child doesn't eat. (Lit. 'The child does eating'). L'enfant ne mange pas.

vi. 1 • happen, occur, transpire; se passer, avoir lieu. Mùn kɛra? What happened? Qu'est-ce qui s'est passé ?

2 • be; être. I bɛ kɛ Bamakɔ sini? Will you be in Bamako tomorrow? Tu seras à Bamako demain ?

3 • put; mettre. I bɛ kɔ̀gɔ ̀ kɛ na ̀ la. Put some salt in the sauce. Mets du sel dans la sauce.

...i ko   like, as if. Bamakɔ kɛra i ko dùgù fitinin ̀. Bamako is like a small village. Bamako est comme un petit village.

...i n'à fɔ   like, as if.

kɛ [X] ye   become; devenir. Den` bɛ kɛ mɔ̀gɔ̀kɔ̀rɔba` ye. A child becomes an adult. Un enfant devient un adulte.

[X] kɛ [Y] ye   transform, convert; transformer, convertir. Ù bɛnà n kɛ jugusago` ye They'll turn me into a ruined person. Ils vont faire une personne ratée de moi.

2   n. fat; graisse. Variant: kɛn.

-kɛ   suff. 1 • man; homme.

2 • male; mâle. Variant: -cɛ.

kɛ̀   part. assertion particule; marque et renforce une assertion (avec une pointe d'agacement quand il s'agit d'une injonction). À filɛ kɛ̀! Look at it, man!

kɛ̀lɛ   vt. combat, fight; combattre, lutter contre.

vi. fight; se battre. Ù kɛ̀lɛla.

kɛ̀lɛ   n. 1 • fight, quarrel, conflict; dispute, conflit, querelle.

2 • war, combat, battle, struggle; guerre, combat, lutte. kà kɛ̀lɛ ̀ kɛ fight, quarrel, make war.

kɛ̀mɛ   hundred; cent.

kɛn    See:  fat.

kɛnɛ1   vq. 1 • healthy; bien portant, en bonne santé.

2 • fresh; frais.

kɛnɛ2   n. clearing, space; clairière, espace dégagé, aire, surface.

kɛnɛ mǎ   outside; dehors.

kɛnɛ kǎn   in public; en public. Aw dansɛ 'Na baro kɛ' kɛnɛ kan! Welcome to 'Na baro kè'! [a video series show]. Bienvenue sur 'Na baro kè' ! [une série de vidéo].

kɛnɛ3   n. light of day; lumière du jour.

kɛnɛbɔda   n. dawn, daybreak; aube.

kɛnɛkɛnɛ   n. female circumcision; excision. Usage: Jula kɛnɛkɛnɛli female circumcision. kɛnɛkɛnɛnden excised child.

kɛnɛya   n. santé.

kɛnɛya   v. guérir.

kɛ̀nkɛn    See: cɛ̀ncɛn sand.

kɛ̀ɲɛ̀ka   n. north; nord. Syn: sahɛli.

kɛ̀rɛ   n. side, flank; côté. Variant: gɛ̀rɛ Jula.

kɛ̀rɛfɛ̌   ppc. next to, adjacent to; à côté de. Variant: gɛ̀rɛfɛ̌.

kɛta   n. 1 • something to be done, duty; à faire, devoir. ̀ò tɛ kɛta ye ce n'est pas à faire.

2 • action, activity; acte, agissements.

kɛwale   n. action, deed; action, acte.

kìbàrùya   n. news; nouvelles. Variant: kìbàrìya.

kili   n. egg; oeuf. Syn: fan.

kin    See: cin bite, sting.

kǐn   n. neighborhood; quartier. Variant: cǐn.

kini1   n. cooked or prepared rice; riz (cuit). Variant: kinin.

kini2   n. right; droite.

kinibolo   n. right, right side; droite. Variant: kininfɛ̀.

kira   n. prophet; prophète.

kiri   vt. call; appeler. Syn: weele. Variant: kili.

kìrin   1 • vr. pass out; s'évanouir.

2 • vt. put under, anesthetize; endormir.

kìrin   n. loss of consciousness; perte de conscience.

kìsɛ1   vq. 1 • valiant, brave; courageux.

2 • industrious, hard working, diligent; actif, travailleur. Adj: kìsɛ̀man; V/N: kìsɛ̀ya.

kìsɛ2   n. 1 • grain, seed, pit, nucleus; grain, noyau.

2 • solid element in the form a grain. màrìfàkisɛ bullet.

3 • part of a whole. mùrùkisɛ blade of a knife.

kisi   vt. save, protect; sauver, protéger.

kisi mǎ   save from, spare from, preserve from.

kìtàbu   n. book (typically used for religious works, the Coran or the Bible); livre. Syn: gafe.

kiti   n. judgment.

ko1   cop. quotative speech copula (Has a range of meanings and usages: 1. Copule 2. Médiative 3. Conjonction 4. Ordre Indirecte 5. Marque de Subordination 6. Dénomination 7. Comparaison); copule de la parole (1. Copule 2. Médiative 3. Conjonction 4. Ordre Indirecte 5. Marque de Subordination 6. Dénomination 7. Comparaison). Usage: Functions like a verb in the affirmative, but has no verbal morphology. It cannot be used in the negative; in that case, one must use the verb . I ko dì? What did/do you say? Qu'est-ce que tu dis / as dit? N ko : An ka taa! I say/said, "Let's go!" Je dis / ai dit, "Allons-y!" Ò kɔrɔ` ko... That/it means... (lit. "Its meaning is...") Cela veut dire... (lit. "Son sens est...") Sim: 1 say.

i ko   like, as if; comme.

ko2   n. affair, event, matter; affaire.

...ko ̀ ka di…ye   love, like. À ko ̀ ka di n ye. I love him/her. (Litt: His/her affair is pleasing to me).

kǒ   vt. wash; laver.

vi. 1 • bathe; laver.

2 • become night; devenir nuit. Su ̀ kòra. Night has fallen. Il fait nuit.

kofɔ   vt. tell about, announce, reveal, denounce; parler de, annoncer, révéler.

kogo   n. wall; mur. Variant: koko.

kojugu1   adv. 1 • too much, too well, too often; trop.

2 • so well, so much, so often.

kǒkǒ   n. hemorrhoids; hémorroïde.

kokura   adv. again, once again; encore, de nouveau.

kòli1   n. washing, laundry; lavage, lessive.

kòli2   n. menstrual cycle, period; menstruations, règles. Variant: kòoli.

kolo   n. 1 • bone; os, arête, noyau.

2 • tooth; dent.

3 • button; bouton. ...ka gɛ̀lɛn ...ka mìsɛn

kolo2   vt. éduquer.

kolomagɛlɛn   adj.

kolomamisɛn   adj.

kolon   vq/adj. 1 • worthless, incapable; paresseux, bon à rien. N cɛ̌ ̀ ka kolon. My husband is worthless.

2 • worn out; usé. fìnìkolon rag. Adj: kolonman; V/N: kolonya.

kòlon   n. mortar; mortier.

kongo    Usage: Jula See: kungo bush.

kongosogo   n. 1 • game, animal; gibier, animal.

2 • wild game meat; viande de gibier.

koɲuman   adv. well, perfectly, splendidly; bien, parfaitement.

kòori   vt. 1 • surround; entourer, encercler. An sìgila kà tabali kòorì. We sat down around the table. Nous nous sommes assis pour encercler la table.

2 • make round; arrondir.

kòori1   n. circle; cercle.

kosɛbɛ   adv. well, intensely, a lot; bien, avec intensité, beaucoup. Variant: kosɔbɛ.

kosɔ̌n   ppc. because of (something that caused the action); à cause de, grâce à. Sim: kamǎ.

koyi   part. particule marking certitude or insistance; vraiment, absolument, assurément, c'est sûr, pas du tout (marque l'intensité de la certitude). À ka di koyi! It's certainly good! I ka di yàn koyi! You better give it here! C'est bon vraiment!

   1 • n. back; dos.

2 • ppl. after, afterwards, in addition, beyond; après.

3 • ppl. after in the sense of pursuing. N b'à kɔ. I'm working on it.

ò kɔ   furthermore. Lit: that after

ò bɛɛ kɔ   in spite of that. Lit: that all after

kɔ̌   n. river, stream, creek, pond; marigot, mare, ruisseau.

kɔdimi   n. backache; mal de dos.

kɔfɛ̌   ppc. 1 • behind, back; derrière.

2 • after, afterwards, later; après; plus tard.

kɔgɔ1   vi. mature; mûrir. Mangòro ̀ kɔgɔra, à bɛ se kà tìgɛ̀, ńkà à tɛ se kà dumu, à ma mɔ̀ fɔlɔ. The mango is well formed, it can be cut, but it can't be eaten, it's not ripe yet. Variant: kɔkɔ.

kɔgɔ2   n. chest; poitrine. Syn: disi.

kɔ̀gɔ   n. salt; sel.

kɔ̀gɔ̀ji   n. ocean, sea; mer, océan.

kɔkàn   ppc. exterior; extérieur.

kɔkolo1   n. spine; colonne vertébrale.

kɔkolo2   n. male "cache-sexe"; cache-sexe.

kɔ̀lɔn   n. well; puit.

kɔ̀lɔ̀si   vt. look after, take care of, be careful; surveiller, superviser, faire attention à. kà kɔ̀lɔ̀sìli ̀ kɛ be careful, attentive, on the lookout.

kɔ̀lɔ̀sìli   n. act of taking care of or looking over; supervision, surveillance.

kɔ̀mɔ   n. Bambara traditional initiation society; société d'initiation.

kɔ̌n   vi. do first, arrive first, precede; faire en premier, précéder. N kɔ̀nna i ɲɛ I was before you.

kɔngɔ   n. hunger; faim.

bɛ...la   be hungry; avoir faim.

kɔ̀ni   part. topicalisation particule with a nuance of concession - "in any case", "anyways"; quant à, en ce qui concerne. Ne kɔ̀ni ma foyi kɛ. I, in anycase, didn't do anything. Quant à moi je n'ai rien fait.

kɔnɔ   n. 1 • stomach; ventre. N kɔnɔ ̀ bɛ n dimi. My stomach bothers me. J'ai mal au ventre.

2 • pregnancy; grossesse. Kɔnɔ ̀ bɛ Hawa la Hawa est enceinte. À ye kɔnɔ ̀ tà. She got pregnant.

3 • thought, opinion; avis, esprit, pensées. À m'à kɔnɔ ̀ bɛɛ fɔ. He didn't say everything he's thinking.

kɔnɔ(na)    kà di kà jɛ honest, frank, loyal. kà mìsɛn kà jugu

kɔnɔ   ppl. 1 • in, inside (temporal and spatial); dans, dedans, intérieur. À tara bon ̀ kɔnɔ. He went inside the house. Sàn kelen kɔnɔ, à bɛ kɛ sìɲɛ̀ kelen. In a year, it happens one time.

2 • in, inside (with "inside" representing the thoughts, ideas, or memory of the person in question). À bɛ n kɔnɔ ka taa. I am thinking of leaving. À bɔra n kɔnɔ. I forgot.

kɔ̀nɔ   n. bird; oiseau.

kɔ̀nɔ   vt. wait; attendre. I tɛ n kɔ̀nɔ wà? Can you wait for me? Syn: mǎkɔ̀nɔ.

kɔnɔbara   n. stomach, belly; estomac, ventre.

kɔnɔboli   n. diarrhea; diarrhée.

kɔnɔdimi   n. stomach ache; mal de ventre.

kɔnɔgǎn   n. anxiety, anxiousness; angoisse.

kɔnɔja   n. constipation; constipation.

kɔnɔman   adj/n. pregnant; enceinte. Variant: kɔnɔma.

kɔnɔna1    See: kɔnɔ stomach.

kɔnɔna2   n. interior; intérieur.

kɔnɔnajɛ   adj.

kɔnɔnandi   adj.

kɔnɔnanfin   adj. Variant: kɔnɔnafin.

kɔnɔnanjugu   adj.

kɔ̀nɔ̀ntɔn   num. nine; neuf.

kɔntɔ̀rɔ   n. genie hunter; génie masculin protecteur des chasseurs (mari de Sàanɛ).

kɔɲɔ   n. marriage, wedding, nuptial; noce, mariage. See: kɔɲɛ.

kɔɲɔkɛ   n. groom; jeune homme récemment marié.

kɔɲɔmuso   n. bride; jeune femme récemment mariée.

kɔɲɔso   n. nuptial room; chambre nuptiale.

kɔɔri   n. cotton; coton. Variant: kɔrɔni.

kɔra   n. kora (a traditional kind of West African harp guitar); kora (sorte de guitare-harpe). Syn: nkɔ̀ni.

kɔri   vt. touch lightly to indicate; indiquer.

kɔ̀ri   part. interrogative particule (placed at the beginning of a sentence); particule interrogative (se place au début de la phrase).

kɔrɔ1   1 • n. underside; dessous.

2 • ppl. under, below, underneath; sous.

3 • ppl. close, nearby; auprès de.

kɔrɔ2   n. meaning, significance; sens, signification.

kɔ̀rɔ1   vq/adj. old; vieux. Adj: kɔ̀rɔ̀man, -kɔrɔba; V/N: kɔ̀rɔ̀ya.

kà kɔ̀rɔ   in the past, for a long time.

kɔ̀rɔ2   vi. age, grow old; vieillir.

kɔ̀rɔ3   n. older family member; aîné.

kɔrɔbɔ̀rɔ   n. Songhay; Songhaï.

kɔrɔfɔ   vt. 1 • criticize, reprimand, tell off; critiquer, reprocher.

2 • speak.

kɔ̀rɔ̀kɛ   n. older brother; frère ainé.

kɔ̀rɔ̀muso   n. older sister; soeur aînée.

kɔrɔn   n. east; est, orient. kɔrɔn fɛ̀ to the east. à l'est. Syn: tìlèbɔ.

kɔrɔni    See: kɔɔri cotton.

kɔrɔsiyɛn   vt. weed, hoe; désherber.

kɔrɔtǎ   vt. lift, lift up; soulever.

kɔrɔtɔ   vi. be in a hurry or rush; se dépêcher, se presser. Kàna kɔrɔtɔ, à kɛ dɔɔnin dɔɔnin. Don't be in rush, do it bit by bit.

kɔsègin    See: sègin return.

kɔ́sa   adj. recent; récent.

ku1   n. tail; queue (d'animal). Syn: kukala.

ku2   n. yam; igname.

kukala   n. tail; queue (d'animal). Syn: ku.

kulan   n. anvil; enclume.

kule   vi. yell, scream, cry out; crier. Variant: kulo.

kùlokùlo   n. turkey; dinde.

kulu   From: Ar. n. herd; pack; flock; foule; bande; troupeau. mìsìkulu troupeau (de vaches).

kùlu   n. hill, mountain; colline, montagne.

kùlùsi   n. pants, shorts; pantalon, short.

kuma   n. speech, talk; parole; discours.

kuma   vi. talk, speak; parler.

kuma [f.] kàn   talk about [sth.]; parler de [qqch].

kùmu   vq/adj. sour; aigre; acide. Adj: kùmùman; V/N: kùmùnya. Variant: kùmun.

kun   vi. 1 • fit; rentrer dedans.

...la/na   

2 • withstand; supporter. Bàna ̀ ma kun à la. He didn't withstand the sickness. Il n'a pas supporté la maladie.

kǔn   n. 1 • head; tête.

2 • hair; cheveux.

3 • end; fin.

ka kǔn' cɛ̀   come to an end, draw to a close; s'achever.

4 • unit; unité.

5 • reason, motive, cause; raison, cause, motivation.

kùn(na)    ....diya ...ka go ...ka di

kǔn   ppl. 1 • on one's self; sur soi. Wari ̀ tɛ n kùn. I don't have any money (on me).

2 • in one's possession (nuance of being in charge and responsible for the possession in question).

3 • for, in honor of.

kuna   n. leprosy; lèpre.

kunan   vq. bitter; amer. Adj: kunanman; V/N: kunanya.

kunasini   n. day after tomorrow; avant hier.

kunatɔ   lépreux.

kùnba   vq. large; gros. V/N: kùnbàya; Adj: kùnbàba.

kunbere   n. knee; genou.

kǔnbɛ̌n   vt. meet with, meet up with, run into; se croiser.

kùndi   n. baptism; baptême. Variant: kùnli Jula.

kùnfin   adj/n. uneducated, illiterate, unread; non-éduqué, illetré, analphabète.

kungo   n. the Bush, woods; brousse. Variant: kongo Jula.

kùnko   n. problem, issue, preoccupation; problème, préoccupation.

kùnkolo   n. head, skull; tête, crâne.

kùnkòlòdimi   n. headache, migraine; maux de tête, migraine.

kùnli   Usage: Jula See: kùndi baptism.

kùnna1    See: kǔn head.

kùnna2   ppc. over, above; au-dessus.

kùnnàdiya   n. luck; chance, bonne chance. Variant: kùnnàndiya.

kùnnàfoni   n. information; information.

kùnnàndi   adj.

kùnnàngo   adj.

kùnɲɔgɔn   n. week; semaine.

kùnsigi   n. hair (of one's head); cheveux. Variant: kùnsi; kùnsii.

kùntaga   n. duration, length of time; duration. Variant: kùntaa.

kùntigi   n. leader, person in charge; dirigeant, leader.

kunu   vi. 1 • wake up; se réveiller. N kununa joona sɔgɔma n mùso ̀ fɛ̀ I was waken up early in the morning by my wife.

2 • come to, resuscitate; ressusciter. Variant: kunun.

kunù    See: kunùn yesterday.

kùnu   vt. swallow; avaler.

kunùn   n. yesterday; hier. Variant: kunù.

kununasini   avant-hier. See: kunasini.

kura   adj. new; nouveau.

kùranɛ   n. Koran; Coran. Variant: àlikuranɛ.

kùru   n. 1 • rock, stone; pierre.

2 • knot; noeud.

kùru-kùru   pimples, rash.

kùru   vt. plier.

kùrukùru   n. pimple, acne, zit, rash; bouton cutané.

kurun1   n. 1 • canoe; pirogue.

2 • boat; bateau.

3 • means of transportation; véhicule.

kurun2   n. stool (for sitting); tabouret.

kuuru   det. totality, all; tout, tous, en totalité.

Search the Dictionary

Language:

Tip  Use e for e/ɛ, o for o/ɔ, ny for ɲ, and ng for ŋ