Skip to main content Skip to select a letter menu

Bambara/Dioula Dictionary

 Manding (Bambara/Jula)

Ɔ - ɔ

ɔ̀nhɔn   yes; oui. Syn: ɔ̀wɔ.

ɔn-ɔ̀n   no; non. Syn: àyi. Variant: ɔn ɔn; ɔnɔ̀n.

ɔ̀wɔ    See: àwɔ yes.

Search the Dictionary

Language:

Tip  Use e for e/ɛ, o for o/ɔ, ny for ɲ, and ng for ŋ