Skip to main content Skip to select a letter menu

English Index

 English

N - n

nail down gwingwin
naked lankolon
name tɔgɔ
name (first) tɔgɔ
narrative maana
narrative tariku
navel bàra
near sùrùnman
nearby kɔrɔ
nearness sùrùnya
necessitate waajibiya
necessity waajibi
neck kan
neck kan
need màko
needle bìɲɛ
NEG
negligent bolomanjugu
negligent [k] bolo ka jugu
neighbor sìgìɲɔgɔn
neighborhood bùgu
neighborhood kǐn
neither fana
nere plant nɛ̀rɛ
nere powder nɛ̀rɛ̀mugu
nerve fàsa
ness (suffix) -ya
nest ɲàga
nestle bùgu
net jɔ̌
never abada
nevertheless ò bɛɛ ni à ta
new kura
new manamana
New Year's sànyɛlɛma
newly circumcised boy sòlima
news kìbàrùya
next ...kà sɔ̀rɔ kà...
next -nàta
next ni ò bɔra à la
next wɛrɛ
next to kɛ̀rɛfɛ̌
ngoni gɔ̀nin
nice di
nice diman
night su
night (last) su rɔ
nimble bololateli
nimble [k] bolo(la) ka teli
nine kɔ̀nɔ̀ntɔn
ninety bikɔ̀nɔ̀ntɔn
no àyi
no si
no ɔn-ɔ̀n
nobility hɔrɔnya
noble hɔrɔn
no-good gansan
noise mànkan
none si
nonetheless ò bɛɛ kɔ
noon tìlègan
North sahɛli
north kɛ̀ɲɛ̀ka
nose nun
nostalgia ɲɛnafin
not see someone for a long time fàma
note sɛbɛn
nothing foyi
notify suda
notoriety dànbe
nourish balo
nourishment balo
now sisàn
nucleus kìsɛ
number jàtèden
number of yirika
numerous ca
numerous caman
nuptial kɔɲɔ
nuptial room kɔɲɔso
nurse dɔ̀kɔ̀tɔrɔ
nurse furakɛla
nursery nakɔ

Search the Dictionary

Language: