Skip to main content Skip to select a letter menu

English Index

 English

H - h

haffle tɛrɛmɛ
haggle over tɛrɛmɛ
hair kùnsigi
hair kǔn
hair sii
half tilan
half tilancɛ
hamlet bùgu
hamlet togoda
hammer gwingwin
hammock jɔ̌
hand bolo
hand tɛgɛ
hand hoe dàba
hand span sibiri
handicapped person dɛsɛbagatɔ
handle kàla
handling bòli
handsome cɛ̀ɲi
handsome cɛ̀ɲuman
handsy [k] bolo(la) ka teli
hang dulon
happen
happen (unexpectedly) bàla
happiness dàamu
happiness nisɔndiya
happy dùsu ka di / diya
hard go
hard gɛ̀lɛn
hard working kìsɛ
harden gɛ̀lɛ̀ya
hardness gɛ̀lɛ̀ya
hardship dègun
hare sònsan
hare sònsànnin
harmony bɛ̌n
harsh farin
harvest sùman
hat fugala
have bolo
have a sweet tooth nùgùma
have hope in [sth/sb] jìgi da [f/m] kǎn
have sex with jùkɛ
have the experience of dèli
have to ...ka kan kà...
he
he àle
head kùnkolo
head kǔn
head directly sin
head of the family sotigi
head straight sin
head towards sin
headache kùnkòlòdimi
headquarters daga
headwear fugala
headwrap dìsa
headwrap mùsɔrɔ
healer furafeerela
healer furakɛla
health fàri
health agent dɔ̀kɔ̀tɔrɔ
health center dɔ̀kɔ̀tɔ̀rɔ̀so
healthy kɛnɛ
hear mɛn
hear tulo bɛ…la
heart dùsu
heart dùsùkun
heart nisɔn
heart sɔ̀nkun
heart sɔ̌n
hearth gǎ
heat fùnteni
heat gǎn
heat gònìya
heat gònìya
heat kalaya
heat of the day tìlègan
heat up gǎn
heat up gǎn
heat up gònìya
heat up kalaya
heat up kalaya
heathen kaafiri
heaven àlìjinɛ
heavy bìlen
heavy girin
heavy girinman
hello i ni ce
help dɛ̀mɛ
help dɛ̀mɛ
help mǎgɛn
help …mǎ
hemorrhoids kǒkǒ
henceforth kàbini sisan
henna jàbi
Henna tree jàbi
her
herd kulu
here hɔn
here yǎn
heritage cɛn
hers ta
hesitate yiranyiran
hi ce
hi i ni ce
hibiscus dǎ
hibiscus juice dàbìlènnin
hibiscus juice dàji
hide dògo
hide sùtùra
hiding (in) dògo la
hiding place sùtùra
hill kùlu
hip tɔ̀gɔ
hippopotamus màli
his
his ta
history maana
history tariku
hit banban
hit bùgɔ
hit gòsi
hit sɔ̀rɔ
hit tǔ
hit on tìgɛ
hit on yaala
hive ŋunu
hoarse màgan
hoe kɔrɔsiyɛn
hoe blade dabakisɛ
hog lɛ̌
hole dìngɛ
hole wǒ
holiday seli
holy man mori
home bara
home so
homeland fàso
homologue tɔ̀ɲɔgɔn
honey di
honor dànbe
honor tànu
hook dolen
hope jìgi
hope jìgìya
hope laɲini
horn gɔn
horse sǒ
horseman sòtigi
hospital dɔ̀kɔ̀tɔ̀rɔ̀so
host jàtigi
hot gǎn
hot gòni
hot kalan
hot ("I am hot" -- opposed to cold) fùnteni
hot ("It is hot outside.") fùnteni
hot pepper fòrònto
hot season tìlèma
hotness gònìya
house bon
house so
household du
household gǎ
household items mìnan
how dǐ
how much jòli
how much a piece jòli jòli
however ò bɛɛ ni à ta
HQ daga
huddle bùgu
huh han
human adàmàden
human mɔ̀gɔ
human being adàmàden
human being mɔ̀gɔ̀nìnfin
humanity mɔ̀gɔ̀ya
humanness mɔ̀gɔ̀ya
humbleness màlo
humiliate fiyɛnya
humiliation dɔgɔya
humiliation fiyɛnya
hundred kɛ̀mɛ
hung up (on something) balan
hunger kɔngɔ
hungry (be) bɛ...la
hunt gɛn
hunter dònso
hunter-ness dònsòya
hunting dònsòya
hurry girin
hurry kalaya
hurry teliya
hurry up gònìya
hurry up teliya
hurt digi
hurt dimi
hurt màdimi
husband cɛ̌
hush up dadě
hush up dě
husk wɔrɔ
hut bon
hut bùgu
hut so
hut togo
hut for cooking gàbugu
hyena suruku
hygiene saniya

Search the Dictionary

Language: