Skip to main content Skip to select a letter menu

English Index

 English

V - v

vaccination boloci
vagina bìyɛ
valiant kìsɛ
value barìka
valueless gansan
vanquish ...la
vegetable nafɛn
vehicle mɔbili
vehicule bòlìfɛn
vehicule kurun
verge (on the ~ of) [X] bɛ́ à fɛ̌ kà [Y]
verify fɛsɛfɛsɛ
versed in bìlen
very
very haali
vicinity fǎn
vicinity of fǎnfɛ̌
view yeli
vigor gònìya
village dùgu
village (exterior of) bana
vindictive feelings mɔnɛ
violent farin
violent farinman
virulent gǎn
vision yeli
visit
visit [sb] bɔ [m] ye
visitor dunan
voice kan
voice kan
vomit fɔɔnɔ
vomit up fɔɔnɔ
voyage dùgùtaa
voyage taama
vulgar dalajugu
vulgar [k] da(la) ka jugu
vulture duga

Search the Dictionary

Language: