Skip to main content Skip to select a letter menu

English Index

 English

S - s

sack bɔ̀rɛ
sacrifice saraka
sacrifice saraka
sad dùsu kasi
sadden dùsu tiɲɛ
sadden nisɔngoya
sadden ɲɛsìsi
sadness nisɔngoya
salad salati
salary sàra
sale fèere
saliva daji
salt kɔ̀gɔ
salutation fòli
same kan
same kelen
sanction ɲàngin
sand cɛ̀ncɛn
sandal sàmara
sandals sàmara
sanitary sani
sanitize saniya
satisfaction hinɛ
satisfaction wàsa
satisfy hinɛ
satisfy wàsa
Saturday sibiri
sauce na
sauce naji
sauce (hot, spicy) fòrònto
save kisi
save lakisi
save from kisi mǎ
say
say ko
say hello to fǒ
saying nsàna
SBJV ka
scare bàgàbaga
scare k'i jǎ tìgɛ
scare siran
scaredy cat jitɔ
scaredy cat siranbagatɔ
scarf dìsa
scarf mùsɔrɔ
scarification marks cǐ
scatter seri
school kàlànso
school house kàlànso
scorpion bunteni
scratch siyɛn
scream kule
scream pɛrɛn
screw jùkɛ
sea kɔ̀gɔ̀ji
seat sìgìyɔrɔ
secco kàràta
second filanan
second hand yuguyugu
secret gundo
secret (in) dògo la
secretely dògo la
secrets sababu
see ye
seed kìsɛ
seed si
seek yaala
seek ɲini
seem ɲini kà...
seive tɛntɛn
select sugandi
self yɛ̀rɛ
self-control yɛ̀rɛ̀minɛ
sell fèere
sell to fèere
send ci
send lase
Senegalese mahogany jala
separate fara
separate fara
separate foni
separation fara
serious sɛ̀bɛ
seriousness juguya
servant baarakɛden
sesame bɛ̀nɛ
set down sìgi
settle ɲɛnabɔ
settle ɲɛ̌
settle down sabali
seven wolonfìla
seven wolonwula
seventy biwolonwùla
severe farin
severe farinman
severity farinya
sew kala
sewing kalali
sex jɛ̌n
sex (have) jɛ̌n
sexual intercourse jùkɛ̀li
sexual relationship jɛ̌n
shade suma
shadow jǎ
shake yuguyugu
shake yɛrɛyɛrɛ
shame màlo
shame màlòya
share niyɔrɔ
share nǐ
share nǐ
share tilan
share tilan
share tilantilan
shave di
shawl birifini
she
she àle
shea : shea tree sǐ
shea butter sìtulu
sheep sàga
sheet birifini
shell wɔrɔ
shelter togo
shepherd mìsìgɛ̀nna
shin gɛ̀nɛ̀nkala
shine manamana
shine a light yeelen bɔ
ship (suffix) -ya
shirt dùlɔ̀ki
shit bǒ
shit bǒ kɛ
shock [sb] bàla [m] la
shoe sàmara
shoes sàmara
shoot bon
shoot kà mugu ̀ ci
shop bùtìki
shopkeeper bùtìkìtigi
shopping sànni
short sùrun
short sùrùnman
shorten sùrùnya
shortness sùrùnya
shorts kùlùsi
shorty dennin
shot (give a medical) sɔ̀gɔ
should ...ka kan kà...
shoulder kàman
shout wɔ̀yɔ
show jìra
show to ...la
shower ɲɛgɛn
shower area ɲɛgɛn
shrink dɔgɔya
shroud kasanke
shroud kasanke
shut up dadě
shut up dě
shut up k'i da ̀ mìnɛ̀
shut up mǎkǔn
sibling (maternal) baden
sick (become) bàna
sick (make) bàna
sick person bànàbàgàtɔ
sickness bàna
side fǎn
side galaka
side ɲɛ
significance kɔrɔ
simple di
simple nɔ̀gɔ
simply dɔrɔn
simply gansan
sin hàkɛ
since bawò
since k'à tǎ
since kà bɔ
since kàbi
since kàbini
sinewy fàsa
sing dɔ̀nkili da
single man cɛ̀gana
single woman npògòtigi
single woman sungurun
sister balimamuso
sister in-law buranmuso
sister-in-law nìmɔ̀gɔ̀muso
sit sìgi
sit down sìgi
six wɔɔrɔ
sixty biwɔɔrɔ
size bònya
skeleton fàrìkolo
sketch ɲɛ̀gɛn
skillful bololateli
skillful [k] bolo(la) ka teli
skin boso
skin fàra
skin wòlo
skinny (become) fàsa
skull kùnkolo
sky kàba
sky san
sky sankolo
slace jɔ̌n
slap fata
slate wàlàka
slaughter fàga
slave jɔ̌n
slave woloso
sleep sùnɔgɔ
sleep (with) jɛ̌n
sleep with jùkɛ
sleepiness sùnɔgɔ
slick nùgu
slippery nùgu
slow bololasuma
slow suma
slow sumaya
slow [k] bolo(la) ka suma
slow down suma
slow down sumaya
slowly dɔɔnin-dɔɔnin
slowness suma
slowness sumaya
small dɔgɔ
small dɔgɔman
small fitinin
small ncinin
small amount dɔɔnin
small of the back sòlo
smallness dɔgɔya
smell kasa
smell suma
smile yɛlɛ
smile yɛlɛ
smile yɛlɛmisɛn
smiling yɛlɛ
smiling yɛlɛmisɛn
smoke mǐn
smoke nwusu
smoke sìsi
smoke sìsi
smoke wusu
smoke out wusu
snake sǎ
sneakers pɛtu
sneeze tìso
snitch naafigi
snore gɔ̀rɔ̀ntɔ
so těn
so much kojugu
so often kojugu
so that jànko
so that walasa
so well kojugu
soak ɲigin
soap sàfunɛ
soccer bàlon
soccer ntòla
soccer ball bàlon
soccer ball ntòla
soft màgan
soften suma
softly dɔɔnin-dɔɔnin
soil nɔgɔ
solder nɔrɔ
soldier sɔrɔdasi
sole sèntɛgɛ
solid girin
solid girinman
solidness girinya
solidness gɛ̀lɛ̀ya
solution dàbàli
solution fɛ̀ɛrɛ
some damadɔ
some
somebody kàrisa
someone kàrisa
sometimes tùma dɔ
somnolence sùnɔgɔ
son denkɛ
son in-law burankɛ
song dɔ̀nkili
Songhay kɔrɔbɔ̀rɔ
Soninké màràka
soon sɔɔni
sorcerer subaga
sore (get/be) fàri kùmu
sorghum kenìnge
sorghum kènde
sorrel dǎ
sorry i fò
sort siya
sort ɲɔ̀gɔn
sort out ɲɛnabɔ
soul jǎ
soul ni
Soumbala spice sunbala
sound kan
sound kan
soup naji
sour goya
sour kùmu
sour milk nɔnɔkumu
sour on one other goya
source jǔ
South wòròdugu
sow dǎn
sow dànni ̀ kɛ
space kɛnɛ
space yɔrɔ
span sibiri
spare from kisi mǎ
sparkle manamana
speak
speak kuma
speak kɔrɔfɔ
species siya
speech kuma
speed teliya
speed up gònìya
speedily joona
speedily joona
speediness teliya
spend k'a ̀bɔ
spend money wari bɔ
sphere ntòla
spicy farin
spicy farinman
spicyness farinya
spider ntàlen
spin parata
spine kɔkolo
spirit hakili
spirit jǎ
spirit jinɛ
spirit ni
spit daji
spit kàari
spit tu
splendidly koɲuman
split cǐ
split pɛrɛn
split tilan
split up tilantilan
spoil tiɲɛ
spoil tiɲɛ
spot nɔ̌
spot yɔrɔ
spot for sleeping dalan
sprain mugu
sprawl yɛrɛkɛ
spread jɛnsɛn
spread yɛrɛkɛ
spread out jɛnsɛn
spread out yɛrɛkɛ
spy on dɛ̀ndɛn
squander nàgàsi
squash jě
squat sònsoron
squeeze bisi
staff tàngara
stalk sun
stand jɔ̌
stand jɔ̌
stand mùɲu
stand up jɔ̌
stand up jɔ̌
stand up lɔ̌
star dòlo
starch gomi
start damìnɛ
start out fɔlɔ
start up sɔ̌n
start up wuli
state jàmàna
stay to
steal sònya
stem from fara
stick bere
stick kàla
stick nɔrɔ
still ban
still hali bǐ
still ò bɛɛ kɔ
sting cin
stir lamàga
stir munu
stomach fùru
stomach kɔnɔ
stomach kɔnɔbara
stomach ache kɔnɔdimi
stone bɛ̀lɛ
stone fara
stone kaba
stone kabakùru
stone kùru
stool kurun
stop dabìla
stop jɔ̌
stop lɔ̌
store bùtìki
store owner bùtìkìtigi
story maana
story nsàna
story nsiirin
story tariku
straighten tilen
straighten up tilen
strain tɛntɛn
strainer tɛ̀mɛ
strategy fɛ̀ɛrɛ
stream ba
stream kɔ̌
strength barìka
strength fànga
strengthen sàbàti
strengthen yiriwa
stretch sàma
strew seri
strike gòsi
strike tǔ
string gaari
string gèse
string jùru
strip bɔ̀si
strive gɛ̀lɛ̀ya
stroll munu-munu
stroll yaala
stroll yaala
stroll yaala-yaala
strong farin
struggle kɛ̀lɛ
stubborn dalagɛlɛn
stubborn [k] da(la) ka gɛlɛn
stubborn (become) fàsa
stuck (on something) balan
student kàlànden
studies kàlan
study kàlan
studying kàlan
stuff mìnan
stumbe upon tɔ̀mɔ
stumble pòròkòto
stumble talon
stumble across bàri
stump (tree) gùngurun
stupes surun
stupid hakilintan
stupid nalon
stupid nalonma
style cogo
style ɲɛ
subsist balo
suburbs lamini
succeed
success sanga
successor nɔ̀kànda
suceed [sb.] fɔ [m.] kɔ
such person kàrisa
suck mugan
suck-teeth surun
suck-teeth suruntu
suck-teeth suruntu
suddenly dɔrɔn
suffer sɛ̀gɛn
suffer tɔɔrɔ
suffering dimi
suffering sɛ̀gɛn
suffering tɔɔrɔ
suffice
suffice labɔ
suffice wàsa
sufficient amount bɛrɛ
sufficiently bɛrɛ
sugar sukaro
sum hakɛ
sun tìle
Sunday dimansi
Sunday kari
sunset tìlèbin
super
supper surɔfana
suppose bìsigi
supposed to ...ka kan kà...
surpass tɛ̀mɛ
surprise bàri
surprise [sb] bàla [m] la
surprising affair kabako
surround kòori
surround lamini
surrounding area lamini
survive [sth] bɔ [f] la
suspect sɔ̀mi
suspend dulon
sustenance balo
swallow kùnu
swear kàli
sweat wɔ̀si
sweat wɔ̀si
sweat wɔ̀sìji
sweating wɔ̀si
sweep furan
sweet di
sweet diman
sweet timi
sweet groundnut cɔ̀gɔn
sweet potato woso
sweeten diya
sweetheart jàràbi
sweetness diya
swell funu
swim (be able to) kà se ji ̀ la
switch busan
sycthe kǎn
sympathy hinɛ
syringue bìɲɛ

Search the Dictionary

Language: