Skip to main content Skip to select a letter menu

English Index

 English

U - u

ugly juguman
uglyness cɛ̀jùgùya
uncasted person hɔrɔn
uncircumcized boy bìlàkoro
uncle (maternal) bɛnkɛ
uncompromising katigɛlɛn
under kɔrɔ
underneath jǔkɔrɔ
underneath kɔrɔ
underside kɔrɔ
understand fàamu
understand fàamùya
understand mɛn
understanding fàamùya
uneducated kàlànbali
uneducated kùnfin
unemployed baarantan
unemployed person baarantan
unemployment baarantanya
unenjoyable go
unenjoyable goman
unfold foni
uniform sangawuli
unify bɛ̌n
union jɛ̌n
unit -den
unit kǔn
unite jɛ̌n
unite jɛ̌n
unite lajɛ̌
unless ni ò bɔra à la
unpleasant go
unpleasant go
unpleasant goman
unpleasant goman
unpleasantness goya
unprovoked gansan
unread kùnfin
unripe gèren
unscrew yoba
untangle walawala
untie foni
untie walawala
until fo
until kà taa fo
unwind fàri fòni
uphold sàbàti
upon kanna
upon kǎn
up-rising wuli-kà-jɔ̀
urgent gǎn
urinal ɲɛgɛn
urinate ...kɛ
urine sugunɛ
urine ɲɛgɛnɛ
used clothes yuguyugu
useful nàfàma
usefulness nàfa
useless batara-
useless nàfàntan
uselessly gansan
utensils mìnan
utility ci
utility nàfa
utility ɲɛci

Search the Dictionary

Language: