Skip to main content Skip to select a letter menu

English Index

 English

T - t

Tabaski seliba
table tàbàli
taboo hàràmu
taboo tàna
tactile bololateli
tail ku
tail kukala
take tǎ
take a walk yaala-yaala
take apart walaka
take away
take away bɔ̀si
take care of kɔ̀lɔ̀si
take care of ladòn
take care of màra
take down walaka
take from by force ...la
take it hɔn
take off
take off
take off clothes kà fìni ̀ bɔ
take out
tale maana
tale nsàna
tale nsiirin
talisman sɛbɛn
talk kuma
talk kuma
talk about [sth.] kuma [f.] kàn
talkative dalandi
talkative [k] da(la) ka di
tall jànmànjan
tall jǎn
tamarind tomi
taste nɛnɛ
tasty di
tasty diman
tasty timi
tax nisɔngɔ
tea te
tea pot tasàlen
teach dège
teach kàlan
teacher kàlànfa
teacher kàràmɔgɔ
teacher (female) kàlànba
team tɔn
teapot bàrada
teapot selidaga
tear fara
tear ɲɛji
tears ɲɛji
tease dakɔrɔbɔ
tease dalabɔ
tell lakàli
tell a tale nsiirin da
tell about kofɔ
tell off kɔrɔfɔ
telltale naafigi
tell-tales naafigiya
temperment jogo
temple tàma
temporary job baaramisɛn
ten tan
tend to feeding animals dɛ̀ndɛn
tendon fàsa
terminate ban
termite bagabaga
termite mound tǒn
text sɛbɛn
thank fǒ
thank you barika
thank you fòli
thank you i ni ce
thank [sb] barìka da [m.] ye
thanks barika
thanks ce
thanks fòli
thanks i ni ce
that ǐn
that nǐn
that
that said ò bɛɛ ni à ta
thatch grass wall kàràta
the Bush kungo
the Bush wula
the Bush ŋàɲa
theft sònyàni
theirs ta
then
there yěn
there are
there is
there there i fò
these nùnu
they òlu
they
thick girin
thick girinman
thickness girinya
thief sǒn
thievery sònyàni
thigh woro
thin mìsɛn
thing fɛn
thing fɛnkɛ
think bìsigi
think bìsigi
think miiri
think tàasi
thinness mìsɛ̀nya
third sabanan
thirst jiminnɔgɔ
thirst mìnnɔgɔ
thirsty (be) bɛ…la
thirty bisàba
this ǐn
this nǐn
this
thorn ŋɔni
those nùnu
thought bìsigi
thought hakili
thought kɔnɔ
thought miiri
thousand bà
thousand waa
thread gaari
thread gèse
threat bàgàbaga
threaten bàgàbaga
three sàba
throat gɔ̀ɔnɔ
throat kan
throat kan
through sěnfɛ̌
throw bon
throw fìli
throw out fìli
throw up fɔɔnɔ
throw up fɔɔnɔ
thunder sanpɛrɛn
Thursday alamisa
thus tǎn
thus těn
tidy up lalaga
tie sìri
tilt jɛ̀ngɛ
time sìɲɛ
time tùma
time waati
time ɲɛ
timidity màlo
tiptoe yɔ̀lìyɔli
tire sɛ̀gɛn
tire sɛ̀gɛn
tiredness sɛ̀gɛn
to mǎ
to ye
to do kɛta
toad tɔ̀ri
tobacco sira
today bǐ
toe sènkɔni
together ɲɔɡɔn fɛ̌
toilet ɲɛgɛn
tomb kaburu
tomorrow sini
tongue nɛ̌n
too fana
too much kojugu
too often kojugu
too well kojugu
tools mìnan
tooth kolo
tooth ɲin
tooth ache sùmu
toothpick gɛsɛ
top datugulan
total mùmɛ
totality kuuru
totality mùmɛ
totem tàna
touch màga
touch lightly to indicate kɔri
tough fàsa
tough guy cɛ̀farin
town dùgu
Tô tǒ
trace nɔ̌
trade jàgo
trader jàgòkɛ̀la
trader jùla
trading jàgo
tradition làada
tranquility hɛɛrɛ
tranquility làfiya
tranquillity suma
transaction fèere
transform yɛ̀lɛ̀ma
transform yɛ̀lɛ̀ma
transform [X] kɛ [Y] ye
transform [sb/sth] into [sth] [f/m] yɛ̀lɛ̀ma ka kɛ [f] ye
translate yɛ̀lɛ̀ma
transmit [sth] to [sb] [f] yɛ̀lɛ̀ma [m] fɛ̌
transpire
transplant turu
trash nɔgɔ
trash ɲàma
travel taama
traveling dùgu la
travels dùgùtaa
traverse tìgɛ
treament fura
treason jànfa
treat basi
treat furakɛ
tree jiri
tree kàrìjakuma
tremble yɛrɛyɛrɛ
trick nanbara
trick nɛgɛn
trickery nanbara
trip bǐn
trip taama
trip talon
trivialize lagɔ̀si
trouble baasi
trouble mànkan
trouble tɔɔrɔ
troublemaker naafigi
truck mɔbili
true tìɲɛ
truly koyi
truly mɛ̀nɛ
truly yɛ̀rɛ'
trunk sun
truth
truth tìɲɛ
try filɛ
try lajɛ
try hard banban
try hard jijǎ
Tuberculosis sɔ̀gɔ̀sɔ̀gɔ̀jɛ
Tuesday tàràta
turban dìsa
turkey kùlokùlo
turn fara
turn munu
turn tòli
turn around yɛ̀lɛ̀ma
turn face up jan
turn off fàga
turn over munu-munu
turn over yɛ̀lɛ̀ma
turn over yɛ̀lɛ̀ma
turn over soil buluku
twenty mùgan
twig kàla
twin fìlànin
two fìla
type bìsigi
type si
type sugu

Search the Dictionary

Language: