Skip to main content Skip to select a letter menu

English Index

 English

B - b

babe dennin
baboon gɔ̌n
baby denɲɛrɛnin
baby denɲɛrɛnin
bachelor cɛ̀gana
bachelor gana
bachelor kamalen
bachelorette npògòtigi
bachelorette sungurun
back
back kɔfɛ̌
backache kɔdimi
back-stab jànfa
bad go
bad goman
bad jugu
bad juguman
bad-tasting go
bag bɔ̀rɛ
bags mìnan
balafon bala
balanzan tree balansan
ball bàlon
ball ntòla
ball (soccer) bàlon
Bamana bamanankan
Bamana bamànan
Bambara bamanankan
Bambara bamànan
ban hàràmu
ban tàna
banana bàrànda
banana nàmàsa
bank banki
bank waribon
Baobab tree sìra
baptism kùndi
barbeque dibi
bard jèli
bare lankolon
bargain tɛrɛmɛ
bargain over tɛrɛmɛ
barracks daga
base jǔ
basin tasa
basket sègi
bastard ɲàmɔ̀gɔ̀den
bat tònso
bathe kǒ
bathroom jasa
bathroom sùtùra
batter dɛ̀gɛ
battle bìlen
battle kɛ̀lɛ
be
be
be (to) dǒn
be absent jɛ̌
be absent for a long time fàma
be afraid siran
be afraid of ...ɲɛ
be bitter : be resentful mɔnɛ
be black fǐn
be born bange
be calm k'i yɛ̀rɛ mìnɛ̀
be careful jànto
be careful kɔ̀lɔ̀si
be careful of [sth] jànto [f] la
be certain
be convenient for bɛ̌n
be correct tilen
be deep dùnya
be different dǎn
be different from [sth] bɔ [f] la
be difficult for ...la
be enough
be equal to
be from
be from
be good ɲǐ
be happy nisɔndiya
be imporant to …mǎ
be in a hurry kɔrɔtɔ
be late jànfa
be mindful of [sth] jànto [f] la
be Muslim seli
be nice diya
be passionate jàràbi
be passionate about X jàràbi [m.] la
be patient sabali
be patient sabari
be perplexed yiranyiran
be proper tilen
be punished bǒ kɛ
be quiet dě
be quiet k'i da ̀ mìnɛ̀
be red bìlen
be reluctant yiranyiran
be remorseful nimisa
be scared siran
be situated
be straight tilen
be sure
be sure jɛya
be sure of ...la/mǎ
be sure of ...la/mǎ
be the cause of sababu
be too much for [sth] bɔ [f] mà
be vigilant jànto
be wary jànto
be without value fagon
be worth
be worth
beans sɔ̀sɔ
bear bange
bear bange
bear jìgin
bear wolo
beard bònbònsi
beast sògo
beat ...la
beautiful cɛ̀ɲi
beautiful cɛ̀ɲuman
beauty cɛ̀ɲiya
because barì
because bawò
because kàtugu
because sabu
because of bolo
because of kamǎ
because of kosɔ̌n
become kɛ [X] ye
become adult balikuya
become aware of [sth] bɔ [f] kàla mǎ
become black fǐn
become clean jɛya
become close sùrùnya
become deep dùnya
become full fa
become heated gǎn
become infatuated jàràbi
become infatuated with X jàràbi [m.] la
become infected tòli
become lightweight fiyɛnya
become lively gǎn
become near sùrùnya
become red bìlen
become short sùrùnya
become small dɔgɔya
become white jɛya
bed dalan
bee diden
bee dikisɛ
beer capalo
beer dɔ̀lɔ
before fɔlɔ
before fɔlɔfɔlɔ
before yànni
before ɲɛ
before ɲɛfɛ̌
before ɲɛfɛ̌
beforehand ɲɛ
beg deli
beggar gàrìbu
begin by fɔlɔ
begin immediately X kà sin kà Y
begin with fɔlɔ
behavior balo
behavior sɔ̌n
behind kɔfɛ̌
believe bìsigi
believe da
belittle dɔgɔya
belly kɔnɔbara
belly button bàra
belongings mìnan
below kɔrɔ
bend jɛ̀ngɛ
benediction dùga
beneficial nàfàma
benefit tɔ̀nɔ
beseech deli
besides ni ò bɔra à la
best for ...mǎ
bet kàli
betray jànfa
betrayal jànfa
better fìsa
better for ...mǎ
between
beyond
beyond lahara
bicycle nɛ̀gɛ̀so
big -ba
big bèlèbele
big bǒn
big cat wara
bike nɛ̀gɛ̀so
bird kɔ̀nɔ
birth (to give) wolo
birth certificate wolosɛbɛn
bison sìgi
bissap dàbìlènnin
bissap dàji
bissap dàji
bit dɔɔnin
bite cin
bitter kunan
bitter (tasting) basi
bitterness mɔnɛ
black fǐn
black fǐn
black person fàràfin
blacken fǐn
blacksmith nùmu
bladder ɲɛgɛnɛbara
blah tu
blanket birifini
bleach
bleach jɛya
blessing barìka
blind person fiyentɔ
blood basi
blood jòli
blooming feere
blow fiyɛn
blow fìfa
blow on fiyɛn
blow up funu
blow up pɛrɛn
blue bulaman
boat kurun
Bobo (ethnic group) bɔ̀bɔ
body fàri
body fàrìkolo
boil bàràbara
boil wuli
bold farin
bone kolo
boneless flesh sògòbu
boneless flesh sògòbu
book gafe
book kìtàbu
book sɛbɛn
border dàankun
border dàncɛ
boredom ɲɛnafin
born wolo
borrow singa
boss ɲɛmɔgɔ
bother dègun
bother sɛ̀gɛn
bother tɔɔrɔ
bottom jǔ
boubou dùlɔ̀kìba
boundary dàankun
boundary dàma
boundary dǎn
bowl tasa
boyfriend kamalen
Bozo bòso
brag waso
bran bǔ
branch off fara
brave farin
brave kìsɛ
bread buru
bread nburu
break cǐ
break kari
break kari
break tiɲɛ
break tiɲɛ
breakfast dàràka
breakfast cake fùrùfuru
breaking price karikari
breast sin
breast milk sinji
breath nɛnɛkili
brick tùfa
bride kɔɲɔmuso
briefness sùrùnya
bring nà ni...ye
bring a gift back for sàma
bring down jìgin
bring down jìgin
bring out
broadcast jɛnsɛn
broken grain ɲɛɲɛn
brother balimakɛ
brother in-law burankɛ
brother-in-law nìmɔ̀gɔ̀kɛ
brown bìlen
bucket pàlan
buffalo sìgi
build dilan
build jɔ̌
building bon
bull tura
bullet màràfàkisɛ
bump into tǔ
burden dòni
burial place sùtùra
burn jèni
burn sìsi
burst pɛrɛn
bury kasanke
bury sùtùra
bust tiɲɛ
but nkà
butcher wàye
butt bòbara
butt jùkunan
butt jǔ
butter nàare
butter up nɛgɛn
buttocks jùkunan
button kolo
buy sǎn
by fǎnfɛ̌
by God walayi
by means of sěnfɛ̌
by way of sěnfɛ̌

Search the Dictionary

Language: