Skip to main content Skip to select a letter menu

English Index

 English

C - c

cable nɛ̀gɛ̀juru
cache-sexe kɔkolo
cadavre sǔ
calculation jàtèminɛ
calebash bàra
calebash filen
call kiri
call weele
calm lafiɲɛ
calm sabali
calm down dùsu suma
calm down lafiɲɛ
calm down sabali
camel ɲɔ̀gɔ̀mɛ
can se
can (jerrycan) pàlan
cancel sǎ
cane bere
cane tàngara
canoe kurun
canton kàfo
cap datugulan
cap fugala
capability seko
capacity se
capitaine fish saalen
captive jɔ̌n
captive jɔ̌n
car mɔbili
car accident kàsaara
cardinal direction seleke
care kàlìfa
careful bololandi
careful [k] bolo(la) ka di
careless bolomanjugu
careless [k] bolo ka jugu
Carp fish tɛbɛn
carry tǎ
carry (a baby on back) bàmu
carry (on one's head) ɲu
carve boso
cashew somo
cassava bànànku
casted person ɲàmàkala
castrated mɔnɛ
castrated sheep sàgàmɔnɛ
cat jàkuma
cataract
catch mìnɛ
catch sɔ̀rɔ
catch (transport) sɔ̀rɔ
category sugu
caterpillar tùmu
cause kǔn
cause sababu
cause sababu
cause sabu
cause pain tɔɔrɔ
cavity sùmu
cease dabìla
Ceiba bànan
Ceiba bunbun
celebration seli
celebration seliba
cemetery kaburudon
chair sìgìlan
change yɛ̀lɛ̀ma
change yɛ̀lɛ̀ma
change yɛ̀lɛ̀màni
change (money) warimisɛn
change (money) warimisɛn
character jogo
character kati
character sɔ̌n
charm sara
charm sɛbɛn
chat bàro
chat bàro kɛ
chat masala
chatting bàro
chatty dalandi
chatty [k] da(la) ka di
cheap nɔ̀gɔ
cheating nanbara
checkers wàlen
cheek dafuruku
cheek tàma
cheeky dalagɛlɛn
cheeky [k] da(la) ka gɛlɛn
chest disi
chest kɔgɔ
chew ɲimi
chick dennin
chicken shɛ̌
chicken sìsɛ
chicken syɛ̌
chief dùgùtigi
child den
child denmisɛn
child denmisɛn
child dennin
childbirth tǐn
chili pepper fòrònto
chin bònbon
choose sugandi
chop boso
chop cǐ
chop tìgɛ
circle kòori
circumcise boloko
circumcision sòli
citrus lèmuru
citrus fruit lèmuru
city dùgu
civil servant fàama
clap tɛgɛrɛ
clap (to) tɛgɛrɛ fɔ
clapping tɛgɛrɛ
clarify
clarify jɛya
clarity
clarity jɛya
classify woloma
claw sɔ̀ni
claws sɔ̀ni
clean
clean jɛman
clean jɛya
clean sani
clean saniya
clean (be)
clean (be)
clean (become)
cleanliness jɛya
cleanliness saniya
clear
clear jɛya
clearing kɛnɛ
clearly
clever kègun
climb yɛ̀lɛn
clitoris bìyɛ̀kisɛ
clitoris kere
clod of dirt gɔngɔrɔ
close datugu
close di
close fǎnfɛ̌
close kɔrɔ
close sùrun
close sùrùnman
close tugu
close (in distance or time) sùrun
closeness sùrùnya
cloth fìni
cloud kàbàfin
cloud sanfin
cloud sankaba
cloud sankolo
cloud (of dust) fɔ̀lɔ̀kɔ
clouds kàba
clouds sanfin
clueless fool gàwa
coal fìnfin
cobbler garanke
cock dòndo
cock dòno
cock fɔrɔ
coincide bɛ̌n
cold nɛnɛ
cold suma
cold sumaya
cold (sickness) mura
cold season fonɛnɛ
colleague baarakɛɲɔgɔn
collect cɛ̌
collide with tǔ
color ɲɛ
combat kɛ̀lɛ
combat kɛ̀lɛ
come nǎ
come after
come after [sb.] fɔ [m.] kɔ
come back sègin
come back sokɔ
come back sɔ̀kɔ
come from
come out
come to kunu
come together bɛ̌n
come together jɛ̌n
come together kàfo
come together kàfo
commence damìnɛ
commerce jàgo
commission ci
common gansan
common good fòròba
commotion mànkan
companion tɔ̀ɲɔgɔn
compassion hinɛ
compensation sàra
complete ban
complete dafa
complete tila
complete tila
complete a wedding kà furu ̀ sìri
completely mùmɛ
completely pewu
comrade balima
comrade tɔ̀ɲɔgɔn
con nɛgɛn
conceal dògo
concentrate on ɲɛsin
conclude laban
condiment nafɛn
condolences fòli
condom fugala
conduct sɔ̌n
conflict kɛ̀lɛ
confront bɛ̌n
connection sababu
conserve màra
consider jàte
considerable bèlèbele
consideration gàsi
consideration kàràma
consign kàlìfa
consign to ...la/mǎ
consistant girin
consistant girinman
conspiracy jànfa
constipation kɔnɔja
construct dilan
construct lɔ̌
consume dun
container bàra
content dùsu ka di / diya
contradict sɔ̀sɔ
contribution bolomafara
control màra
conversation bàro
conversation masala
converse bàro kɛ
convert [X] kɛ [Y] ye
cook kà gǎ ̀ kɛ
cook mɔ̌n
cook tobi
cooking gǎ
cooking tobili
cool suma
cool suma
cool sumaya
cool down suma
cool down sumaya
coolness suma
coolness sumaya
cord jùru
corn kàba
corn maaɲɔ
corner nɔ̀ngɔn
corner seleke
corpse sǔ
corral wɛ̀rɛ
correct bɛrɛ
correct tilen
correctly
cost
cost
cost mùsàka
cost sɔ̀ngɔ
cotton kɔɔri
cotton cloth bagi
cough sɔ̀gɔ̀sɔgɔ
cough sɔ̀gɔ̀sɔgɔ
count jàte
count on da
count on sinsin
country jàmàna
county kàfo
courage farinya
courageous farin
courageous farinman
courageousness farinya
courtyard du
couscous bàsi
cover biri
cover datugu
cover datugulan
cover foroko
cow mìsi
coward jitɔ
cowife sìnàmuso
crafty kègun
crawl fòfo
crawl ŋunuma
crazy person fàtɔ
create da
creek ba
creek kɔ̌
cricket tɔ̌n
criticize kɔrɔfɔ
crocodile bàma
crook sǒn
crop sùman
cross jànfa
cross tìgɛ
cross yaala
crossroads dàankun
crouch bùgu
crowd jàma
cruel farin
cruel jugu
cruel juguman
cruelness farinya
cruelty juguya
crush sùsu
cry kàsi
cry out kule
cultivate sɛ̀nɛ
culture làada
cunning kègun
curdled milk nɔnɔkumu
curse danga
curse nèni
cusp (on the ~ of) [X] bɛ́ à fɛ̌ kà [Y]
custard apple tùbàbùsunsun
custody kàlìfa
custom làada
cut joli
cut kǎn
cut tìgɛ
cut grass bin siyɛn

Search the Dictionary

Language: