Skip to main content Skip to select a letter menu

English Index

 English

A - a

a
a bit dɔɔnin
a fortiori jànko
a lot -ba
a lot kosɛbɛ
a lot yirika
a lot of caman
a lot of the time tùma caman
abandon to
ability se
able to se
abondance caya
about (to) [X] bɛ́ à fɛ̌ kà [Y]
above kùnna
above sanfɛ̌
absence fàma
abstain from hàràmu
abstaining yɛ̀rɛ̀minɛ
abstention yɛ̀rɛ̀minɛ
abundant ca
accept sɔ̌n
accept …mǎ
accident kàsaara
accidently gansan
accompany bìlàsira
accompany k'à bìlàsira
accord bɛ̌n
according (to) ...na
accuse bàga
accuse jàlàki
accuse jàràki
acne kùrukùru
acquire sɔ̀rɔ
acquisition sɔ̀rɔ
act of saying fɔli
act of seeing yeli
action kɛta
action kɛwale
action wale
active gòni
activeness gònìya
activity kɛta
activity wale
add fàra
addition caya
address kanto
address lase
adept in ...la
adjacent to kɛ̀rɛfɛ̌
admirer kànubàgànci
adoration kànu
adroit bololandi
adult baliku
adultery ɲàmɔ̀gɔ̀ya
adventure tunga
advise laadi
affair ko
Africa fàràfinna
African fàràfin
after
after kɔfɛ̌
afterlife lahara
afternoon wula
afternoon wulada
afternoon (early) selifàna
afterwards
afterwards kɔfɛ̌
again ban
again bilen
again kokura
again tugun
age kɔ̀rɔ
age sǐ
aggression bìn.n.kàn.ni
aggressive bololateli
aggressive [k] bolo(la) ka teli
agitation mɔnɛ
agree bɛ̌n
agree (bring to) bɛ̌n
agree with bɛ̌n
aid dɛ̀mɛ
aid dɛ̀mɛ
air fiyɛn
airplane pankurun
albino gɔ̀nbɛlɛ
alcohol capalo
alcohol dɔ̀lɔ
alive ɲɛnama
all bɛɛ
all kuuru
all the time tùma bɛɛ
alligator bàma
allow dàga
allow labìla
ally balima
ally balimakɛ
alm saraka
almost ɲini kà...
alone kelen
already kàban
already kelen
alright ayiwa
alright dɔɔnin-dɔɔnin
also fana
always tùma bɛɛ
amazing affair kabako
amen àmiina
among
among cɛmǎ
amongst cɛmǎ
amount hakɛ
amulet sɛbɛn
amusement ɲɛnajɛ
analyse sɛgɛsɛgɛ
analyze lajɛ
ancestor bɛnba
and dùn
and kà
and ni
and then ...kà sɔ̀rɔ kà...
anesthetize kìrin
angel mɛ̀lɛkɛ
angle nɔ̀ngɔn
angry (get) dimi
animal kongosogo
animal sògo
animal cadaver jufa
animal skin wòlo
animist bamànan
animosity goya
ankle sènkuru
announce jɛnsɛn
announce kofɔ
annoy k'i ɲɛ gǎn
annoy sɛ̀gɛn
annoy tɔɔrɔ
annoyance tɔɔrɔ
another dɔwɛrɛ
another wɛrɛ
answer back kanto
ant dùgùmɛnɛ
ant (small) mɛnɛmɛnɛ
antechamber bùlon
anticipate labɛ̌n
anus bòda
anvil kulan
anxiety kɔnɔgǎn
anxiousness kɔnɔgǎn
any longer bilen
any longer tugun
anymore bilen
anymore tugun
anyways kɔ̀ni
appear bange
appearance cogo
appearance cɛ̌
appearance ɲɛ
applause tɛgɛrɛ
apply medicine to furakɛ
approach ...la
approach gɛ̀rɛ
approach sùrùnya
Arab arabu
ardent farin
are
area fǎn
argue with sɔ̀sɔ
argument sɔ̀sɔ̀li
argument wɔ̀yɔ
arm bolo
arm màrìfa
armpit kàmànkɔ̀rɔ̀la
arrange ɲɛnabɔ
arrival seli
arrive se
arrive first kɔ̌n
arrow bìɲɛ
article of clothing fìni
as for dùn
as if ...i ko kɛ
as if ...i n'à fɔ kɛ
as if i ko
as if i ko
as if i n'à fɔ
as if i n'à fɔ
as if iko
as one wishes sàgo la
as well fana
ash bùgùri
ashes bùgùri
ashes bùgùrìjɛ
ask ɲìnìnka
ask of deli
ask of ɲini
ass bòbara
ass jǔ
assault bǐn
assemble dilan
assemble kàfo
assemble kàfo
asshole bòda
assignement wàlànda
assignment ci
assist dɛ̀mɛ
assist …mǎ
assistance dɛ̀mɛ
association tɔn
astonishing affair kabako
at all fewu
at all mùmɛ
at all mɛ̀nɛ
attach sìri
attack bìn.n.kàn.ni
attack bǐn
attack (without reason) bàga
attieké cɛ̀kɛ
audience jàma
augment yiriwa
authentic yɛ̀rɛyɛ̀rɛ
authority fàama
authority fànga
authorization yàmàrùya
authorize dàga
authorize yàmàrùya
average hakɛ
aware of ...mǎ
awning ga
axe jele

Search the Dictionary

Language: