Skip to main content Skip to select a letter menu

English Index

 English

F - f

fable maana
fabric fìni
fabric (bazin) bàsan
fabricator fàna
face sin
face ɲɛ
face ɲɛda
face ɲɛsin
face towards sin
fail bàli
fail dɛsɛ
fail at dɛsɛ
failure dɛsɛ
faith diinɛ
fall bǐn
fall pòròkòto
fall asleep sùnɔgɔ
fall from one's grasp ...la
fall in love jàràbi
fall in love with X jàràbi [m.] la
fall into misery nàgàsi
famille membre somɔgɔ
family denbaya
family life balimaya
family name jàmu
fan fiyɛn
fan fìfa
fan fìfanan
fan kànubàgànci
far jànmànjan
far jǎn
farm sɛ̀nɛ
farm sɛ̀nɛ kɛ
farm work ci
farmer sɛ̀nɛ̀kɛ̀la
farmer (cattle) bɛ̀gɛ̀nmàràla
farming sɛ̀nɛ
fart bǒ ci
fashion sanga
fashion sangawuli
fast joona
fast joona
fast sun
fast sun
fast teli
fasting sun
fat bèlèbele
fat bǒn
fat
fat tulu
fat (get) bònya
father bange
father fǎ
father in-law burankɛ
fatherland fàso
fatigue sɛ̀gɛn
fatten bònya
fatten tɔ̀lɔ
fatten up tɔ̀lɔ
fatty substance tulu
fault fìɲɛ
fault jàlàki
fault sɔ̌n
faultless
faultless jɛman
faultlessly
favorite bara
favorite wife baramuso
fear siran
feathers sii
feces banakɔ
feces banakɔtaa
fee bolomafara
fee mùsàka
feed balo
feel good physically fàri ka di
feelings dùsu
female circumcision kɛnɛkɛnɛ
fertilizer nɔgɔ
fetish basi
fetish boli
fetish jǒ
fever fàrìgan
fever sumaya
few dɔgɔman
fib gàlon
fib wuya
field fòro
field work sɛ̀nɛ
fiery farin
fiery farinman
fieryness farinya
fifty biduuru
fight kɛ̀lɛ
fight kɛ̀lɛ
fight kɛ̀lɛ
fighting bìlen
fill fa
filter tɛntɛn
filter tɛ̀mɛ
final offer karikari
find tɔ̀mɔ
find out ɲini
finger bolokɔni
fingernail sɔ̀ni
finish ban
finish ban
finish laban
finish tila
finish tila
finish by X kà laban kà Y
finish by X tila kà Y
finish with ...la
fire baarantanya
fire gɛn
fire kà mugu ̀ ci
fire ta
fire tasuma
fire (light on) mɛnɛ
fire wood dɔgɔ
firm gɛ̀lɛn
first fɔlɔ
first fɔlɔ
fish jɛgɛ
fish mɔn
fish hook dolen
fisher mɔnnikɛla
fit kun
five duuru
five CFA dalasi
five CFA dɔrɔmɛ
fix lalaga
fix ɲɛ̌
flame tasuma
flaw fìɲɛ
flee bòli
flesh (boneless) bǔ
flip yɛ̀lɛ̀ma
flirt with tìgɛ
flock kulu
flock to mǎgɛn
floodable field
flour mugu
flower feere
flu sumaya
flute fìle
fly bilen
fly dimɔgɔ
fly pan
fly pan
focus on ɲɛsin
follow ...kɔ
following day dùgùsɛjɛ
fonction sɔ̌n
food balo
food dumuni
food sùman
foot sèntɛgɛ
foot sěn
football bàlon
football ntòla
footwear sàmara
for bolo
for kamǎ
for kǔn
for mǎ
for ye
for a long time kà kɔ̀rɔ
for real walayi
forbid bàli
forbid hàràmu
forbid from bàli
force fànga
force waajibiya
forehead ten
foreign land tunga
foreigner dunan
forest tu
forever abada
forewarn suda
forget bɔ [m] kɔnɔ
forget hakili bɔ
forget ɲìnɛ
forget …kɔ
forget about [sth] hakili bɔ [f] kɔ
forgive sabali
forgive yàfa
forgive [sb] yàfa [m] mǎ
forgiveness hàkɛ̀to
forgiveness sabali
forgiveness yàfa
fork fara
form cogo
form sɛbɛn
formerly fɔlɔ
formerly fɔlɔfɔlɔ
fortune gàrìjɛgɛ
forwards ɲɛfɛ̌
foster yiriwa
four naani
fourty binaani
fragile fiyɛn
fragile fiyɛnman
fragility fiyɛnya
frail mìsɛn
fraternity balimaya
fraud nanbara
free gansan
free gansan
free labìla
freedom hɔrɔnya
French tùbàbùkan
French person nànsara
frequent ca
frequently tùma caman
fresh gèren
fresh kɛnɛ
fret hami
Friday juma
friend teri
friendly di
frighten k'i jǎ tìgɛ
frighten siran
fritter tòmuso
fritter ŋɔ̀mi
frog tɔ̀ri
from now on kàbini sisan
from time to time dɔɔnin
fromager tree bànan
front ɲɛ
front ɲɛfɛ̌
fruit jiriden
fry jiran
Fulani fula
Fulbe fula
full container of something ɲɛ
fun di
fun nisɔndiya
fun tulon
fun ɲɛnajɛ
function ɲǐ
function ɲɛ̌
funeral sànga
funeral cloth kasanke
fur sii
furthermore ni ò bɔra à la
furthermore ò kɔ
fuse nɔrɔ
future sini

Search the Dictionary

Language: