Skip to main content Skip to select a letter menu

English Index

 English

P - p

pack kulu
pack sɔsɔ
pact layidu
pagan bamànan
pagan kaafiri
page ɲɛ
pagne tàafe
pain dimi
pain tɔɔrɔ
paint ɲɛ̀gɛn
painting ɲɛ̀gɛn
palm tɛgɛ
palm tree sèbe
Palm tree bǎn
Palm wine bànji
Palm wine bànji
pan tasa
pancake fùrùfuru
pander to nɛgɛn
pants kùlùsi
papaya manje
papaya tree manje
paper sɛbɛn
paper sɛbɛnfura
paradise àlìjinɛ
pardon sabali
pardon sabari
pardon yàfa
pardon yàfa
parrot sòlo
part sara
partner baarakɛɲɔgɔn
partridge wɔ̀lɔ
party seli
party seliba
party seliba
party ɲɛnajɛ
pass tɛ̀mɛ
pass away ban
pass away faatu
pass out kìrin
pass the day tìlen
pass the night sǐ
passion jàràbi
passion nège
past (the) fɔlɔ
past (the) fɔlɔfɔlɔ
paste dɛ̀gɛ
patch bàri
paternal aunt tɛnɛ
paternal brother fàden
path sira
patience sabali
patient bànàbàgàtɔ
patient (be) mùɲu
patriarch sotigi
pauper dɛsɛbagatɔ
pauper sɛ̀gɛ̀nbàgàtɔ
paw sěn
pay sàra
pay sàra
peace hɛɛrɛ
peacefulness hɛɛrɛ
peanut màràbàràtiga
peanut tìga
peanut (roasted salty) màràbàràtiga
peanut butter tìgàdɛgɛ
peanut butter tìgàdɛgɛ
pearl millet sàɲɔ
pebble bɛ̀lɛ
pebble gɔngɔrɔ
pebble kabakùru
pedestrian sènnàmɔgɔ
pee ...kɛ
pee ɲɛgɛnɛ
peel wɔrɔ
pelvis sòlo
penetrate dǒn
penis fɔrɔ
penis wulu
pepper (ground) fɛfɛ
perfectly koɲuman
perform geomancy bùgùri da
perfume nwusu
perhaps i n'à sɔ̀rɔ
period kòli
period tùma
permission yàmàrùya
permit dàga
permit labìla
permit yàmàrùya
person màá
person mɔ̀gɔ
person in charge kùntigi
person on foot sènnàmɔgɔ
personality jogo
perspiration wɔ̀si
perspiration wɔ̀sìji
perspire wɔ̀si
petrol taji
PFV.NEG ma
pharmacie furafeereyɔrɔ
pharmacist furafeerela
phlegm kàari
phone line nɛ̀gɛ̀juru
photo jǎ
photograph jǎ
pick up cɛ̌
pick up tɔ̀mɔ
piece of -den
pierce sɔ̀gɔ
pig lɛ̌
pile sara
pile tǒn
pile up tǒn
pilgrimage hiji
pill furakisɛ
pimple kùrukùru
pimples kùru-kùru
pineapple jàbibi
piss ...kɛ
piss sugunɛ
piss off k'i ɲɛ gǎn
pistol màrìfa
pit kìsɛ
pity hinɛ
pity hinɛ
place bìla
place da
place nɔ̌
place yɔrɔ
placenta tònso
plain gansan
plan ɲɛsìgi
plan for labɛ̌n
plan for ɲɛsìgi
plant dǎn
plant turu
plantain lòko
plastic mana
plastic bag mana
plate tasa
play kà tulon ̀ kɛ
play (an instrument)
playboy kamalenba
player kamalenba
playing tulon
pleasant di
pleasant diman
please diya
please diya
please hinɛ
pleasure dàamu
pleasure diya
pleasure nisɔndiya
plow buluku
ploy dàbàli
plug nɔrɔ
pocket jufa
pointless hakilintan
pointless mànàmana
poison basi
poison bàga
police officer fàama
pond kɔ̌
poop bǒ
poop bǒ kɛ
poor bolomadɔgɔ
poor [k] bolo ka dɔgɔ
poor person fàantan
poor person sɛ̀gɛ̀nbàgàtɔ
poor state goya
pop pɛrɛn
porcupine bàla
porridge baga
porridge mɔ̀ni
porridge sèri
portion niyɔrɔ
portion nǐ
portion tilan
posing pouch kɔkolo
POSS ka
possessions mìnan
post office nɛ̀gɛ̀jùrùso
postpone bìla
pot dàga
pound sùsu
poverty fàantànya
poverty sɛ̀gɛn
powder mugu
power barìka
power fànga
power se
power ɲàma
powerful bǒn
praise fàsa
praise of God alatanu
pray seli
prayer bàto
prayer seli
prayer at dawn fajiri
prayer at dusk fìtiri
praying mantis ala.ka.mùrùjan
precede kɔ̌n
precisely mɛ̀nɛ
precision ɲɛfɔli
prefer fìsàya
prefer over ...ye
preferable fìsa
preferred bara
preferred wife bara
pregnancy kɔnɔ
pregnant kɔnɔman
preoccupation hami
preoccupation kùnko
prepare labɛ̌n
prepare for ɲɛsìgi
present sàma
preserve from kisi mǎ
press digi
press down digi
prestige dànbe
prestigiousness dànbe
pretty cɛ̀ɲi
pretty cɛ̀ɲuman
prevent bàli
prevent sǎ
prevent tànga
prevent from bàli
price da
price sɔ̀ngɔ
pricker ŋɔni
prison kàso
problem baasi
problem kùnko
problems tɔɔrɔ
process dàbàli
produce sɔ̌n
professor kàlànfa
profit tɔ̀nɔ
progress (in) ...bɛ sěn ̀ na
project baaramisɛn
promise layidu
proper ɲùman
prophet kira
propose mìsàli
proscription tàna
prosperity alatanu
prostitute sungurunba
protect kisi
protect lakana
protect sùtùra
protect tànga
protect (from) tànga mǎ
protect from shame or humiliation sùtùra
protection kàlìfa
protest wuli-kà-jɔ̀
proverb nsàna
proverb tàlen
provision sùman
provoke dakɔrɔbɔ
provoke dalabɔ
prowl yaala
proximity sùrùnya
public good fòròba
puff up funu
pull sàma
pull a fast one on nɛgɛn
pull back tùfa
pull out tùfa
pull taught jijǎ
punish ɲàngin
pupil kàlànden
pure
pure yɛ̀rɛyɛ̀rɛ
purify saniya
purity jɛya
purpose (to do on) kà tugu kà...
pursue mǎgɛn
pursue ɲini
push digi
push ɲɔ̀ni
put bìla
put da
put
put aside bìla
put face downwards biri
put in dǒn
put into a ball mɔn
put on dǒn
put on clothes kà fìni dòn
put straight mǎlɔ̀
put under kìrin
put up with mùɲu

Search the Dictionary

Language: